Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Trang chủ
    
Lượt truy cập
Số người online: 1
Lượt truy cập:
Thông tin
  Thời tiết
  Tỉ giá ngoại tệ
  Giá vàng
  Chứng khoán
  Phim ảnh

Trang chủ ->Khảo thí - Kiểm định CLGD -> Kiểm định CLGD
Thông báo kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của sinh viên K33 về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ VI năm học 2013 - 2014(14/05/2014)
Nội dung

SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số:  130/TB – CĐSP

Nam Định, ngày 13 tháng 5  năm 2014

THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN K33 VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY

CỦA GIẢNG VIÊN HỌC KỲ 6 NĂM HỌC 2013 - 2014

           Căn cứ quyết định 25/ QĐ – CĐSP ngày 16 tháng 01 năm 2013 ban hành quy định về việc lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên;

          Hiệu trưởng thông báo Kế hoạch lấy ý kiến của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 6 năm học 2013-2014 như sau:

1.       Thời gian và phạm vi thực hiện

      Thời gian: Thứ năm ngày 22 tháng 5 năm 2014.

      Phạm vi: Lấy ý kiến phản hồi của sinh viên K33 về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 6 năm học 2013 – 2014.

2. Tổ chức thực hiện

3.1. Phòng KT&KĐCLGD

  Chủ trì việc thực hiện kế hoạch lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.

Phối hợp với phòng Khoa học – Công nghệ và các Khoa để sinh viên thực hiện trên phần mềm ý kiến phản hồi đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên.

Phối hợp với phòng Khoa học Công nghệ phân loại và xử lý kết quả.

3.2. Phòng Khoa học Công nghệ

Phối hợp với phòng KT&KĐCL thực hiện việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.

Phối hợp với phòng KT&KĐCL phân loại và xử lý kết quả.

3.3. Các Khoa

Phối hợp với phòng KT&KĐCLGD, phòng Khoa học – Công nghệ để sinh viên thực hiện trên phần mềm ý kiến phản hồi đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên.

4. Kế hoạch thực hiện

STT

Thời gian:

Thứ năm ngày

22/5/2 2014

Lớp

Ghi chú

1

14h00

Sư phạm Toán Tin K33

Địa điểm:

Phòng 201, Giảng đường Bộ môn.

2

14h25

Sư phạm Lý KTCN K33

3

14h50

Sư phạm Sinh Hóa K33

4

15h10

Giáo dục Thể chất K33

5

15h35

Sư phạm Văn GDCD K33

6

15h55

Sư phạm Mỹ thuật K33

7

16h05

Sư phạm Tiếng Anh K33

8

16h35

Giáo dục Tiểu học K33

9

16h55

Giáo dục Mầm non K33

           

Nơi nhận:

-          Các đơn vị;

-          Lưu VT; KT&KĐCLGD.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Bùi Huy Ngọc

Văn bản cùng loại khác:
Thông báo kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của sinh viên K33 về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ VI năm học 2013 - 2014(14/05/2014)
Báo cáo tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định(09/08/2013)
Thông báo kế hoạch lấy ý kiến phản hội của sinh viên K32 về hoạt động giảng dạy của giảng viên kỳ 6 (16/05/2013)
Thông báo kế hoạch lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên đợt 1 năm học 2012 - 2013(18/01/2013)
Ban hành Quy định lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên(18/01/2013)
Quyết định thành lập Ban chỉ đạo lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm h(18/01/2013)
VĂN BẢN

MTT/2018/KH-TC - Các biểu mẫu thanh toán mới năm 2018

118/TB-CĐSP - Đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm học 2016 - 2017

585/QĐ-CĐSPND - Quyết đinh, quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017

162/TB-CĐSP - Lịch học Giáo dục quốc phòng và An ninh đối với sinh viên Cao đẳng sư phạm chính quy khóa 37

139/TB-CĐSP - Về việc xếp ngạch, bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức

Thông báo kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của sinh viên K38, K39 đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ III, I năm học 2017 - 2

Báo cáo ba công khai năm học 2017 - 2018

Thông báo thi học kỳ I lớp TCSPMN 39C

Thông báo thi học kỳ I lớp TCSPMN 39B

Thông báo thi học kỳ I lớp TCSPMN 39A

Trường Cao đẳng sư phạm Nam Định
Địa chỉ: 813 - Trường Chinh - Tp Nam Định, Tel 03503 648351
http://www.cdspnd.edu.vn
Email: Webcdspnd@gmail.com