Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Trang chủ
    
Lượt truy cập
Số người online: 1
Lượt truy cập:
Thông tin
  Thời tiết
  Tỉ giá ngoại tệ
  Giá vàng
  Chứng khoán
  Phim ảnh

Trang chủ ->Khảo thí - Kiểm định CLGD -> Kiểm định CLGD
Thông báo lấy ý kiến phản hồi của sinh viên K34, K35 (19/05/2015)
Tải văn bản về:
Nội dung

SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 138/TB – CĐSP

Nam Định, ngày 14 tháng 5 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Về việc lấy ý kiến phản hồi của sinh viên K34, K35 đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 4 (K35), học kỳ 6 (K34) năm học 2014 – 2015

 

               Căn cứ công văn số 2754/BGDĐT- NGCBQLGD ngày 20 tháng 5 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên;

   Căn cứ quyết định 25/QĐ – CĐSP ngày 16 tháng 01 năm 2013 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định về việc ban hành quy định lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên;

        Hiệu trưởng thông báo Kế hoạch lấy ý kiến của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 4 đối với K35, học kỳ 6 đối với K34 năm học 2014-2015 như sau:

1. Thời gian và phạm vi thực hiện

       Từ ngày 20/5/2015 đến 22/5/2015, nhà trường tổ chức lấy ý kiến phản hồi của sinh viên K34 về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 6 năm học 2014 - 2015.

       Từ ngày 25/5/2015 đến 27/5/2015, nhà trường tổ chức lấy ý kiến phản hồi của sinh viên K35 về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 4 năm học 2014 – 2015.

2. Tổ chức thực hiện

2.1. Phòng KT&KĐCLGD

        Chủ trì việc thực hiện kế hoạch lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.

        Phối hợp với phòng Khoa học – Công nghệ và các Khoa để sinh viên thực hiện trên phần mềm ý kiến phản hồi đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên.

         Phối hợp với phòng Khoa học Công nghệ phân loại và xử lý kết quả.

2.2. Phòng Khoa học Công nghệ

          Phối hợp với phòng KT&KĐCL thực hiện việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.

          Phối hợp với phòng KT&KĐCL phân loại và xử lý kết quả.

2.3. Các Khoa

         Phối hợp với phòng KT&KĐCLGD, phòng Khoa học – Công nghệ để sinh viên thực hiện trên phần mềm ý kiến phản hồi đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên.

3. Kế hoạch thực hiện

3.1 Thời gian

K34

STT

Thời gian

Lớp

01

16h,     thứ tư ngày 20/5/2015

SP Toán - Lý 34

02

16h15,  thứ tư ngày 20/5/2015

SP Tin 34

03

16h35,  thứ tư ngày 20/5/2015

SP Sinh – KTNN K34

04

16h50,  thứ tư ngày 20/5/2015

Giáo dục thể chất K34

05

16h,   thứ năm ngày 21/5/2015

SP Văn – Công tác Đội K34

06

16h20, thứ năm ngày 21/5/2015

SP Âm nhạc K34

07

16h35, thứ năm ngày 21/5/2015

SP Tiếng Anh K34

08

16h00, thứ sáu ngày 22/5/2015

GD Tiểu học A K34

09

16h20, thứ sáu ngày 22/5/2015

GD Tiểu học B K34

10

16h40, thứ sáu ngày 22/5/2015

GD Mầm non K34

K35

STT

Thời gian:

Lớp

01

9h30,   thứ hai ngày 25/5/2015

GD Tiểu học A K35

02

9h50,    thứ hai ngày 25/5/2015

GD Tiểu học B K35

03

10h10,   thứ hai ngày 25/5/2015

GD Mầm non A K35

04

10h30,   thứ hai ngày 25/5/2015

GD Mầm non B K35

05

10h50,   thứ hai ngày 25/5/2015

SP Tiếng Anh K35

06

9h30,  thứ tư ngày 27/5/2015

SP Toán – Tin K35

07

9h50,   thứ tư ngày 27/5/2015

SP Hóa – Sinh K35

08

10h15, thứ tư ngày 27/5/2015

Giáo dục thể chất K35

09

10h30, thứ tư ngày 27/5/2015

SP Văn – Công tác Đội K35

10

10h50,  thứ tư ngày 27/5/2015

SP Âm nhạc K35

11

10h50,   thứ tư ngày 27/5/2015

SP Mỹ thuật K35

 

3.2. Địa điểm

Phòng 201 – Tầng 2, giảng đường Bộ môn./.

 

 

 

   Nơi nhận:

-                              - Các đơn vị;

-                              - Lưu VT; KT&KĐCLGD.

HIỆU TRƯỞNG

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

TRẦN DUY HƯNG

 

 

Văn bản cùng loại khác:
Thông báo lấy ý kiến phản hồi của sinh viên K34, K35 (19/05/2015)
Thông báo kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của sinh viên K33 về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ VI năm học 2013 - 2014(14/05/2014)
Báo cáo tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định(09/08/2013)
Thông báo kế hoạch lấy ý kiến phản hội của sinh viên K32 về hoạt động giảng dạy của giảng viên kỳ 6 (16/05/2013)
Thông báo kế hoạch lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên đợt 1 năm học 2012 - 2013(18/01/2013)
Ban hành Quy định lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên(18/01/2013)
VĂN BẢN

MTT/2018/KH-TC - Các biểu mẫu thanh toán mới năm 2018

118/TB-CĐSP - Đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm học 2016 - 2017

585/QĐ-CĐSPND - Quyết đinh, quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017

162/TB-CĐSP - Lịch học Giáo dục quốc phòng và An ninh đối với sinh viên Cao đẳng sư phạm chính quy khóa 37

139/TB-CĐSP - Về việc xếp ngạch, bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức

Thông báo kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của sinh viên K38, K39 đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ III, I năm học 2017 - 2

Báo cáo ba công khai năm học 2017 - 2018

Thông báo thi học kỳ I lớp TCSPMN 39C

Thông báo thi học kỳ I lớp TCSPMN 39B

Thông báo thi học kỳ I lớp TCSPMN 39A

Trường Cao đẳng sư phạm Nam Định
Địa chỉ: 813 - Trường Chinh - Tp Nam Định, Tel 03503 648351
http://www.cdspnd.edu.vn
Email: Webcdspnd@gmail.com