Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Trang chủ
    
Lượt truy cập
Số người online: 1
Lượt truy cập:
Thông tin
  Thời tiết
  Tỉ giá ngoại tệ
  Giá vàng
  Chứng khoán
  Phim ảnh

Trang chủ ->Khảo thí - Kiểm định CLGD -> Khảo thí
Thông báo thi Module 1,2,3 lớp BDCB quản lý trường Phổ thông K73(25/10/2017)
Tải văn bản về:
Nội dung

TRƯỜNG CĐSP NAM ĐỊNH

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ KĐCL

Số: 31/TB-CĐSP-KT&KĐCL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nam Định, ngày 24 tháng 10 năm 2017

 

 

THÔNG BÁO

Về việc thi các module 1, 2, 3  lớp BDCB quản lý trường Phổ thông K73

            Kính gửi: Các phòng, khoa, tổ chuyên môn

Chuẩn bị cho thi các module 1, 2, 3 lớp BDCB quản lý trường Phổ thông K73 phòng Khảo thí và KĐCL thông báo với các khoa, tổ chuyên môn và đơn vị liên quan một số vấn đề sau:

1. Thi các module 1, 2, 3 lớp BDCB quản lý trường Phổ thông K73 tiến hành vào ngày 01/11/2017. Phòng Khảo thí - KĐCL tổ chức thi các module 1, 2, 3 cho lớp BDCB quản lý trường Phổ thông K73.

2. Khoa BDNG&CBQL xét duyệt điều kiện dự thi các module của học viên, thông báo những trường hợp không đủ điều kiện dự thi và chuyển về phòng Khảo thí - KĐCL vào ngày 30/10/2017.

3. Khoa BDNG&CBQL cử giảng viên ra 02 đề thi cho một module. Đề thi các module 1, 2, 3 của lớp BDCB quản lý K73 nộp về phòng Khảo thí - KĐCL vào ngày 30/10/2017. Các cán bộ ra đề thi các module trên đến phòng Khảo thí - KĐCL bốc thăm đề và hoàn chỉnh các túi đề thi cho từng phòng thi vào ngày 30/10/2017.

4. Kế hoạch thi các module 1, 2, 3 lớp BDCB quản lý trường Phổ thông K73:

           4.1. Cán bộ coi thi và học viên có mặt trước giờ thi 20 phút. Các khoa, tổ bộ môn chuyển danh sách cán bộ coi thi (CBCT) và cán bộ giám sát (CBGS) các module của lớp BDCB quản lý trường Phổ thông K73 về phòng Khảo thí và KĐCL vào ngày 30/10/2017. Các module 1, 2, 3 lớp BDCB quản lý trường Phổ thông K73 thi tại phòng 205 - Giảng đường Bộ môn trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định

 

Thời gian

Module

CBCT

CBGS

Sáng

Ngày 01/11/2017

Từ 7h30’ - 9h00’

Module 1

Khoa CBQL:           1

Khoa TN:                1

Khoa XH:     1

Sáng

Ngày 01/11/2017

Từ 9h15’ - 11h15’

Module 2

Khoa CBQL:           1

Khoa TN:                1

Chiều

Ngày 01/11/2017

Từ 14h00’-16h00’

Module 3

Khoa CBQL:           1

Khoa XH:                1

 

Khoa TN:   1

 

5. Tổ chức thi và chấm thi các module tại Phòng 303 nhà Hiệu bộ. Khoa BDNG&CBQL cử tổ trưởng chấm thi, cán bộ chấm thi các module và đăng ký lịch chấm thi các module cho phòng Khảo thí - KĐCL để bố trí người trực chấm thi nhằm đảm bảo thời gian thông báo kết quả thi cho học viên theo quy chế đào tạo hiện hành.

6. Phòng Quản trị - Đời sống sắp xếp bàn ghế cho các phòng thi 40 HV/phòng  và mở cửa phòng thi trước giờ thi 20 phút.

Nơi nhận:

-       Ban Giám hiệu;

-       Các khoa, bộ môn;

-       Các phòng;

-       Lưu KTKĐ, VT.

HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

 

Trần Duy Hưng

Văn bản cùng loại khác:
Thông báo thi Module 1,2,3 lớp BDCB quản lý trường Phổ thông K73(25/10/2017)
Thông báo thi học kỳ II lớp TCSPMN 38C(26/09/2017)
Thông báo điều chỉnh thi học kỳ phụ K37, K38 Cao đẳng hệ chính quy (24/07/2017)
Thông báo lịch thi học kỳ phụ K36 năm 2017 chính thức(05/07/2017)
Thông báo thi học kỳ I lớp TCSPMN 38C(13/06/2017)
Thông báo thi lại học kỳ VI - K36 Cao đẳng hệ chính quy(24/05/2017)
VĂN BẢN

MTT/2018/KH-TC - Các biểu mẫu thanh toán mới năm 2018

118/TB-CĐSP - Đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm học 2016 - 2017

585/QĐ-CĐSPND - Quyết đinh, quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017

162/TB-CĐSP - Lịch học Giáo dục quốc phòng và An ninh đối với sinh viên Cao đẳng sư phạm chính quy khóa 37

139/TB-CĐSP - Về việc xếp ngạch, bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức

Trường CĐSP Nghệ An thông báo Hội thảo khoa học - Thông báo số 1

Thông báo kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của sinh viên K38, K39 đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ III, I năm học 2017 - 2

Báo cáo ba công khai năm học 2017 - 2018

Thông báo thi học kỳ I lớp TCSPMN 39C

Thông báo thi học kỳ I lớp TCSPMN 39B

Trường Cao đẳng sư phạm Nam Định
Địa chỉ: 813 - Trường Chinh - Tp Nam Định, Tel 03503 648351
http://www.cdspnd.edu.vn
Email: Webcdspnd@gmail.com