Thông báo về việc tạm thời cho học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh(03/02/2020)

In trang này
Trường Cao đẳng sư phạm Nam Định
Địa chỉ: 813 - Trường Chinh - Tp Nam Định, Tel 03503 648351
http://www.cdspnd.edu.vn
Email: Webcdspnd@gmail.com