Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu

STT

Trình độ chuyên môn

Họ và tên

Chức vụ chính quyền/Ngạch

1

Thạc sỹ Trần Ngọc Hiển Hiệu trưởng

2

Thạc sỹ Lê Văn Thắng Giảng viên chính, Phó Hiệu trưởng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.