Ban hành Quy định lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên(18/01/2013)

Ban hành Quy định lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên(18/01/2013)

SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:  25/QĐ-CĐSP
Nam Định, ngày 16 tháng 01  năm 2013   

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định lấy ý kiến phản hồi

từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CĐSP NAM ĐỊNH

 

Căn cứ Thông tư 14/2009/TT-BGDĐT  ngày 28 tháng 05 năm 2009 của Bộ GDĐT ban hành điều lệ trường Cao đẳng;

Căn cứ Quyết định số 88/2007/QĐ – UBND tỉnh Nam Định ngày 11 tháng 01 năm 2007 về việc ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy – cán bộ, công chức, viên chức – Lao động;

Căn cứ công văn số 2754/BGDĐT – NGCBQLGD ngày 20 tháng 5 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định lấy ý kiến phản hồi của  người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các ông (bà)Trưởng các phòng ban, các khoa tổ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

     

 Nơi nhận:

–   Như Điều 3;

–   Lưu VT; KT&KĐCLGD

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Bùi Huy Ngọc

Nhấn nút Download để tải Quy định lấy ý kiến phản hồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *