Cấp học bổng KKHT cho SVK30 Kỳ VI năm học 2010 -2011(10/06/2011)

UBND TỈNH NAM ĐỊNH                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM                ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

          —————                                              ——————————-

  Số :   203/QĐ-TC-QLSV                              Nam Định, ngày  6  tháng 6  năm 2011

QUYẾT ĐỊNH CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CĐSP NAM ĐỊNH

(V/v cấp học bổng KKHT cho SVK30 Kỳ VI  năm học 2010 -2011 )

– Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15-8-2007 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

– Căn cứ vào biên bản Hội nghị xét học bổng cấp trường ngày 31/5/2011 duyệt học bổng KKHT cho sinh viên K30 kỳ VI năm học 2010 -2011.

–  Xét đề nghị của Ông trưởng phòng Tổ chức- Quản lý sinh viên.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:  Cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên K30 kỳ VI năm học 2010-2011  (theo danh sách và mức cấp kèm theo).

Điều 2:  Thời gian được hưởng học bổng khuyến khích học tập trong học kỳ là 5 tháng ( từ  tháng  02/2011 đến hết  tháng 06/2011).

 Điều 3:  Các Ông trưởng phòng TC-QLSV, KH-TC, trưởng các đơn vị có liên quan và  sinh viên có tên trong danh sách căn cứ quyết định thi hành.

  Nơi nhận :

              – KH-TC                                                              HIỆU TRƯỞNG

                – Lưu TC, HCQT

                                                                                  (đã ký)

                                                                                             TS Bùi Huy Ngọc

 

    Nhấn nút Download ở trên để tải danh sách sinh viên nhận học bổng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *