Học bổng KKHT cho SV K31,K32, K33 Kỳ I năm học 2011 -2012 (17/04/2012)

UBND TỈNH NAM ĐỊNH                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường Cao Đẳng Sư Phạm                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            —————                                                            ——————————-

  Số :    126  /QĐ-TC-QLSV

                                                                                     Nam Định, ngày  9  tháng 4  năm 2012

QUYẾT ĐỊNH CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CĐSP NAM ĐỊNH

(V/v cấp học bổng KKHT cho SV K31,K32, K33 Kỳ I  năm học 2011 -2012 )

– Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15-8-2007 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

– Căn cứ vào biên bản Hội nghị xét học bổng cấp trường ngày 29/3/2012 duyệt học bổng KKHT cho sinh viên  K31  kỳ V; K32 kỳ III; K33 kỳ I  năm học 2011 -2012.

–  Xét đề nghị của Ông trưởng phòng Tổ chức- Quản lý sinh viên.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:  Cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên  K31 học kỳ V;

K32 học kỳ III; K33 học kỳ I năm học 2011-2012  (theo danh sách và mức cấp kèm theo).

Điều 2:  Thời gian được hưởng học bổng khuyến khích học tập trong học kỳ là 5 tháng (  K31, K32: từ  tháng 09/2011 đến hết tháng 01/2012; K33: từ tháng 10/2011 đến hết tháng 02/2012).

 Điều 3:  Các Ông trưởng phòng TC-QLSV, KH-TC, trưởng các đơn vị có liên quan và  sinh viên có tên trong danh sách căn cứ quyết định thi hành.

  Nơi nhận :

              – KH-TC                                                                        HIỆU TRƯỞNG

                – Lưu TC, HCQT

                                                                                Tiến sĩ Bùi Huy Ngọc

                                                                                                (đã ký)  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *