Hướng dẫn lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên(16/11/2010)

Hướng dẫn lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên(16/11/2010)

Thực hiện Chỉ thị số 296/CT-TTg ngày 27/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Đổi mới quản lý Giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012, Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ ngày 06/01/2010 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Đổi mới quản lý Giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012 (phê duyệt kèm theo Quyết định số  179/QĐ-BGDĐT ngày 11/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo); Chỉ thị số 7823/CT-BGDĐT ngày 27/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Nhiệm vụ trọng tâm của Giáo dục đại học năm học 2009-2010, căn cứ kết quả triển khai thí điểm lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên ở một số trường đại học trong năm học 2008-2009, Bé Giáo dục và Đào tạo tiếp tục hướng dẫn các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục đại học) tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh (sau đây gọi chung là người học) về hoạt động giảng dạy của giảng viên như sau:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *