Ngành đào tạo chất lượng cao trường Cao đẳng sư phạm Nam Định(10/05/2012)

Ngành đào tạo chất lượng cao trường Cao đẳng sư phạm Nam Định(10/05/2012)

XÂY DỰNG BA KHOA ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NAM ĐỊNH

 

I. Sự cần thiết xây dựng ba khoa đào tạo chất lượng cao và các căn cứ xây dựng dự án

– Quyết định số 56/2003/QĐ-BGDĐT, ngày 10/12/2003 của Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành “Điều lệ trường Cao đẳng”

-Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT, ngày 28/05/2009 ban hành “Điều lệ trường Cao đẳng”

– Quyết định số 66/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 01/11/2007 của Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành “Qui định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường Cao đẳng”

– Công văn 1743/BGDĐT, 30/03/2011 qui định đánh giá và cho điểm các lĩnh vực công tác đối với cơ sở giáo dục Đại học, Cao đẳng.

– Nghị định số 43/NĐ-CP, ngày 25/04/2006 Qui định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

– Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 28/12/2003 của Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành “Qui chế đào tạo Đại học và Cao đẳng theo hệ thống tín chỉ”

– Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 28/11/2008 của Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành “Qui định chế độ làm việc của giảng viên”

– Thông tư 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN, hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.

– Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg, ngày 30/07/2003 của Thủ tưởng chính phủ ban hành “Điều lệ trường Đại học”

– Thực hiện thông báo 242-TB/TW ngày 15/4/2009 của Bộ Chính trị

– Thực hiện nghị quyết số 10/NQ-TU ngày 25/7/2011

– Thực hiện kế hoạch phát triển các cơ sở giáo dục, đào tạo giai đoạn 2011 – 2015 của UBND tỉnh Nam Định

– Xây dựng đội ngũ nhà giáo cho bậc Giáo dục Tiếu học, THCS có chất lượng cao cho ngành Giáo dục& Đào tạo Nam Định đáp ứng nhu cầu hội nhập và phát triển.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *