Quyết định thành lập Ban chỉ đạo lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm h�(18/01/2013)

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm h�(18/01/2013)

SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:   24 /QĐ-CĐSP
Nam Định, ngày 16 tháng 01  năm 2013   

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban chỉ đạo lấy ý kiến phản hồi

từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2012 – 2013

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CĐSP NAM ĐỊNH

 

Căn cứ Thông tư 14/2009/TT-BGDĐT  ngày 28 tháng 05 năm 2009 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường Cao đẳng;

Căn cứ Quyết định số 88/2007/QĐ – UBND của UBND tỉnh Nam Định ngày 11 tháng 01 năm 2007 về việc ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy – cán bộ, công chức, viên chức – Lao động;

Căn cứ công văn số 2754/BGDĐT – NGCBQLGD ngày 20 tháng 5 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Ban chỉ đạo lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên, gồm các ông (bà) sau:

  1. Ông Bùi Huy Ngọc, Hiệu trưởng – Trưởng ban,
  2. Ông Nguyễn Văn Tỉnh, P. Hiệu trưởng – Phó Trưởng ban,
  3. Ông Trần Đình Duy, Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục – Uỷ viên Thường trực,
  4. Ông Lê Văn Thắng, Phó phòng Tổ chức và Quản lý sinh viên – Uỷ viên,
  5. Bà Hoàng Thị Thành, Phó phòng Kế hoạch Tài chính – Uỷ viên,
  6. Ông Đinh Văn Chỉnh, Trưởng phòng Khoa học Công nghệ – Uỷ viên,
  7. Ông Lã Văn Mến, Trưởng phòng Đào tạo – Uỷ viên,
  8. Ông Trịnh Hữu Trang, CB phòng Khỏ thí và Kiểm định chất lượng giáo dục – Thư ký,
  9. Ông Hoàng Hồng Hải, CB phòng Khoa học Công nghệ – Thư ký.

Điều 2: Ban có trách nhiệm lập kế hoạch, tổ chức triển khai lấy ý kiến của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên trong trường.

Điều 3: Các ông (bà) Trưởng các Phòng ban, Khoa, Tổ trực thuộc và các ông (bà) có tên trong điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

     

 Nơi nhận:

–   Như Điều 3;

–   Lưu VT; KT&KĐCLGD

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

 

 

Bùi Huy Ngọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *