Thông báo đổi lịch thi lại học kỳ phụ K36, K37 Cao đẳng hệ chính quy (12/10/2016)

SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số: 11/TB-CĐSP-KT&KĐCL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nam Định, ngày 12 tháng 10 năm 2016

 

 

THÔNG BÁO

Về việc đổi lịch thi  lại học kỳ phụ K36, K37 Cao đẳng hệ chính quy

 

            Kính gửi: Các phòng, khoa, tổ chuyên môn

Để đảm bảo lịch học cho những SV thi lại kỳ phụ khóa K36, K37 Cao đẳng hệ chính quy nhà trường thông báo với các khoa, tổ chuyên môn và đơn vị liên quan một số vấn đề sau:

  1. Lịch thi lại kỳ phụ K36, K37 Cao đẳng hệ chính quy tiến hành vàoSáng ngày 14/10/2016sẽ được sắp xếp thi vào Chiều ngày 17/10/2016. Địa điểm, thời gian và lịch thi vào Chiều ngày 14/10/2014 phòng Khảo thí – KĐCL vẫn tổ chức thi theo đúng kế hoạch của thông báo số 10/TB-CĐSP-KT&KĐCL.
  2. Các khoa, tổ bộ môn thông báo cho CBCT, CBGS, các SV thi lại các học phần thi lại kỳ phụ khóa 36, 37 biết để thực hiện đúng thời gian.

Nơi nhận:

–       Ban Giám hiệu;

–       Các khoa, bộ môn;

–       Các phòng;

–       Lưu KTKĐ, VT.

HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

 

Trần Duy Hưng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *