Thông báo thi học kỳ II – K34 Cao đẳng hệ chính quy(26/05/2013)

Thông báo thi học kỳ II – K34 Cao đẳng hệ chính quy(26/05/2013)

SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số: 136/TB-CĐSP-KT&KĐCL

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nam Định, ngày 21  tháng 5 năm 2013

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO CHUYÊN MÔN

Về việc thi học kỳ II – K34 Cao đẳng hệ chính quy

            Kính gửi: Các phòng, khoa, tổ chuyên môn

Chuẩn bị cho thi kỳ II khóa 34 Cao đẳng hệ chính quy nhà trường thông báo với các khoa, tổ chuyên môn và đơn vị liên quan một số vấn đề sau:

  1. Thi kỳ II khóa 34 Cao đẳng hệ chính quy tiến hành theo đúng kế hoạch năm học từ tuần thứ 42 đến tuần thứ 44. Phòng Khảo thí – KĐCL tổ chức thi các học phần GDĐC và nghiệp vụ chung, các khoa tổ chức thi các học phần GDĐC riêng và chuyên ngành.
  2. Các khoa, tổ bộ môn xét duyệt điều kiện dự thi học phần của sinh viên, thông báo những trường hợp không đủ điều kiện dự thi và chuyển về phòng Khảo thí – KĐCL cùng các khoa có SV vào ngày 28/05/2013.
  3. Các khoa, tổ bộ môncử 02 giảng viên ra đề thi cho mỗi học phần; mỗi giảng viên ra 02 đề thi cho học phần. Đề thi các học phần GDĐC và nghiệp vụ chung K34 nộp về phòng Khảo thí – KĐCL vào ngày 28/05/2013. Trước ngày thi 01 ngày, cán bộ ra đề thi các học phần trên đến phòng Khảo thí – KĐCL bốc thăm đề, và hoàn chỉnh các túi đề thi cho từng phòng thi. Nếu học phần thi vào thứ hai thì làm túi đề thi vào ngày thứ sáu tuần trước. Các học phần GDĐC riêng và chuyên ngành do các khoa tổ chức thi và chuyển lịch thi từng học phần cho Phòng Khảo thí – KĐCL để tổng hợp lịch thi toàn trường thông báo trên mạng nội bộ, báo cáo Lãnh đạo nhà trường chỉ đạo kỳ thi .
  4. Kế hoạch thi các học phần kỳ II K34:

            4.1. Cán bộ coi thi và sinh viên có mặt trước giờ thi 20 phút. Các khoa chuyển danh sách cán bộ coi thi (CBCT), cán bộ giám sát (CBGS) học phần GDĐC và nghiệp vụ chung của K34 cho phòng Khảo thí – KĐCL vào ngày 28/05/2013.

        4.2. Địa điểm thi là giảng đường A5, phòng thi các học phần GDĐC và nghiệp vụ chung K34 được bố trí như sau:

Ph. thi số: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Địa điểm 32 33 35 36 37 38 42 43 45 46 47 48

        4.3. Lịch thi học phần K34: thi vào buổi sáng thứ 2,4,6 các tuần 42,43,44giờ thi bắt đầu từ 7h30. Địa điểm thi tại 12 phòng thi nêu trên.

       * Lịch thi các học phần GDĐC và nghiệp vụ chung K34:

Thời gian Học phần CBCT CBGS
Thứ hai

Ngày 03/06/2013

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 Khoa TN

Khoa XH

Khoa TNN

Khoa THMN

Khoa CBQLGD

8

6

4

4

2

Khoa XH: 1
Thứ tư

Ngày 05/06/2013

Tiếng Anh 1 Khoa TN

Khoa XH

Khoa TNN

Khoa THMN

Khoa CBQLGD

Tổ TLGD

7

6

3

4

2

2

Khoa TN: 1
Thứ sáu

Ngày 07/06/2013

Tâm lý học lứa tuổi và sư phạm Khoa TN

Khoa XH

Khoa TNN

Khoa THMN

Khoa CBQLGD

8

6

4

4

2

Khoa THMN: 1
Thứ hai

Ngày 10/06/2013

Giáo dục học đại cương Khoa TN

Khoa XH

Khoa TNN

Khoa THMN

Khoa CBQLGD

Tổ TLGD

7

6

3

4

2

2

Khoa TNN: 1
Thứ tư

Ngày 12/06/2013

Công tác đội TNTP Hồ Chí Minh Khoa TN

Khoa XH

Khoa TNN

Khoa THMN

Khoa CBQLGD

8

6

4

4

2

Khoa TN: 1
  1. Tổ chứcthivà chấm thi các học phần tại Phòng 104 nhà A. Các khoa, tổ bộ môn đăng ký lịch chấm thi các học phần cho phòng Khảo thí – KĐCL để bố trí người trực chấm thi nhằm đảm bảo thời gian thông báo kết quả thi cho SV theo quy chế đào tạo hiện hành.
  2. Phòng Hành chính – Quản trị sắp xếp bàn ghế cho các phòng thi (30SV/phòng), riêng phòng 1, 2, 7, (ĐĐ 32, 33, 42) xếp bàn ghế 32SV/phòng và mở cửa phòng thi trước giờ thi 20 phút.
  3. Trong thời gian thi, phòng học của lớp TCSPMN 34A vào sáng thứ 4 sẽ tạm thời chuyển tới học tại phòng 15 A5. Sau thời gian trên, lớp TCSPMN 34A chuyển về phòng học cũ bố trí từ đầu năm học.
   Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu;

– Các khoa, bộ môn;

– Các phòng;

– Lưu KTKĐ, VT.

KTHIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

 

Nguyễn Văn Tỉnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *