Thông báo thi học kỳ II – K36 Cao đẳng hệ chính quy(03/06/2015)

SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số: 154/TB-CĐSP-KT&KĐCL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nam Định, ngày 01 tháng 6  năm 2015

THÔNG BÁO

Về việc thi học kỳ II – K36 Cao đẳng hệ chính quy

            Kính gửi: Các phòng, khoa, tổ chuyên môn

Chuẩn bị cho thi kỳ II khóa 36 Cao đẳng hệ chính quy, nhà trường thông báo với các khoa, tổ chuyên môn và đơn vị liên quan một số vấn đề sau:

  1. Thi kỳ II khóa 36 tiến hành theo đúng kế hoạch năm học từ tuần thứ 43 đến tuần thứ 45. Phòng Khảo thí – KĐCL tổ chức thi các học phần GDĐC và nghiệp vụ chung, các khoa tổ chức thi các học phần GDĐC riêng và chuyên ngành.
  2. Các khoa, tổ bộ môn xét duyệt điều kiện dự thi học phần của sinh viên thông báo những trường hợp không đủ điều kiện dự thi và chuyển về phòng Khảo thí – KĐCL cùng các khoa có SV vào ngày 05/06/2015.
  3. Các khoa, tổ bộ môn cử giảng viên ra 04 đề thi mới cho một học phần không trùng với những câu đã có ở đề thi trước. Đề thi các học phần GDĐC và nghiệp vụ chung K36 nộp về phòng Khảo thí – KĐCL vào ngày 05/06/2015. Trước ngày thi 01 ngày, cán bộ ra đề thi các học phần trên đến phòng Khảo thí – KĐCL bốc thăm đề, và hoàn chỉnh các túi đề thi cho từng phòng thi. Nếu học phần thi vào thứ hai thì làm túi đề thi vào ngày thứ sáu tuần trước. Các học phần GDĐC riêng và chuyên ngành do các khoa tổ chức thi và chuyển lịch thi từng học phần cho Phòng Khảo thí – KĐCL để tổng hợp lịch thi toàn trường thông báo trên mạng nội bộ, báo cáo Lãnh đạo nhà trường chỉ đạo kỳ thi .
  4. Kế hoạch thi các học phần kỳ II K36:

           4.1. Cán bộ coi thi và sinh viên có mặt trước giờ thi 20 phút. Các khoa chuyển danh sách cán bộ coi thi (CBCT), cán bộ giám sát (CBGS) các học GDĐC và nghiệp vụ chung của K36 cho phòng Khảo thí – KĐCL vào ngày 05/06/2015.

        4.2. Địa điểm thi là giảng đường A5, phòng thi các học phần GDĐC và nghiệp vụ chung được bố trí như sau:

Ph. thi số: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Địa điểm 32 33 35 36 37 38 42 43 44 45 46 47 48 22 23

     4.3. Lịch thi học phần kỳ II K36: thi vào buổi sánggiờ thi bắt đầu từ 7h30. “ Có bảng lịch thi chi tiết môn chung và môn riêng kèm theo”.

  1. Tổ chứcthi và chấm thi các học phần GDĐC và nghiệp vụ chung của K36 tại Phòng 104 nhà A. Các khoa, tổ bộ môn đăng ký lịch chấm thi các học phần cho phòng Khảo thí – KĐCL để bố trí người trực chấm thi nhằm đảm bảo thời gian thông báo kết quả thi cho sinh viên theo quy chế đào tạo hiện hành.
  2. Phòng Quản trị-Đời sống sắp xếp bàn ghế cho các phòng thi 30SV/1phòng và mở cửa phòng thi trước giờ thi 20 phút.
Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu;

– Các khoa, bộ môn;

– Các phòng;

– Lưu KTKĐ, VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

Trần Duy Hưng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *