Thông báo thi học kỳ III các lớp TCSPMN 36D,E(20/11/2015)

 SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số:13/ TB-CĐSP-KT&KĐCL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nam Định, ngày 09 tháng 11 năm 2015

THÔNG BÁO

Về việc thi học kỳ III các lớp TCSPMN 36D,E

            Kính gửi: Các phòng, khoa, tổ chuyên môn

Chuẩn bị cho thi học kỳ III các lớp Trung cấp SP Mầm non 36D,E nhà trường thông báo với các khoa, tổ chuyên môn và đơn vị liên quan một số vấn đề sau:

  1. Thi kỳ III các lớp Trung cấp SPMN 36D,E tiến hành theo đúng kế hoạch năm học từ tuần thứ15đến tuần thứ 17. Phòng Khảo thí – KĐCL tổ chức thi các học phần (HP) GDĐC và giáo dục chuyên nghiệp (GDCN).
  2. Các khoa, tổ bộ môn xét duyệt điều kiện dự thi HP của học sinh, thông báo những trường hợp không đủ điều kiện dự thi và chuyển về phòng Khảo thí – KĐCL trước ngày17/11/2015.
  3. Kế hoạch thi các HP học kỳ III của các lớp TCSPMN 36D,E:

            3.1. Cán bộ coi thi và học sinh có mặt trước giờ thi 20 phút. Các khoa chuyển danh sách cán bộ coi thi (CBCT), cán bộ giám sát (CBGS) các HP của các lớp Trung cấp SPMN 36D,E về phòng Khảo thí và KĐCL vào ngày 17/11/2015.

        3.2. Địa điểm thi là giảng đường A5, phòng thi các HP GDĐC và GDCN của lớp TCSPMN 36D,E được bố trí như sau:

Ph. thi số: 1 2 3
Địa điểm 12 13 15

3.3. Lịch thi các HP GDĐC và GDCN của các lớp TCSPMN 36D,E : Thi vào buổi chiềugiờ thi bắt đầu từ 14h00.

Thời gian Học phần CBCT CBGS
 

Thứ hai

Ngày 23/11/2015

 

Giáo dục học mầm non

Khoa TN:            2

Khoa XH:            2

Khoa THMN:      1

Tổ LLCT:            1

 

Khoa XH

 

Thứ tư

Ngày 25/11/2015

 

 

Tin học

Khoa TN:            1

Khoa XH:            2

Khoa THMN:      1

Khoa NN:            1

Tổ TL-GD:          1

 

 

Khoa TH-MN

 

 

Thứ sáu                 Ngày 27/11/2015

 

 

Tổ chức hoạt động âm nhạc

Khoa TN:            1

Khoa XH:            2

Khoa THMN:      1

Khoa CBQL-GD:1

Tổ LL-CT:          1

 

Khoa TH-MN

 

Thứ hai

Ngày 30/11/2015

 

 

PP khám phá KHMTXQ

 

Khoa TN:            1

Khoa XH:            2

Khoa THMN:      1

Khoa NN:            1

Tổ TL-GD:          1

 

Khoa NN

 

Thứ sáu

Ngày 04/12/2015

 

 

Chính trị

Khoa TN:            1

Khoa XH:            2

Khoa THMN:      1

Khoa CBQL-GD:1

Tổ TL-GD:          1

 

Khoa XH

 

 

Thứ hai                Ngày 07/12/2015

 

 

Tổ chức hoạt động vui chơi

Khoa TN:            1

Khoa XH:            2

Khoa THMN:      1

Khoa NN:            1

Tổ GDTC-QP:    1

 

Khoa THMN

Thứ tư             Ngày 09/12/2015  

Thực hành sư phạm II

Khoa TN:            1

Khoa XH:            2

Khoa THMN:      1

Tổ LL-CT:          1

Tổ ÂN-MT:        1

 

Khoa XH

 

Thứ sáu

Ngày 11/12/2015

 

 

PP giáo dục thể chất

Khoa TN:            1

Khoa XH:            2

Khoa THMN:      1

Tổ GDTC-QP:    1

Tổ ÂN-MT:        1

 

 

Khoa NN

  1. Tổ chứcthivà chấm thi các HP tại Phòng 104 nhà A. Các khoa, tổ bộ môn đăng ký lịch chấm thi các HP cho phòng Khảo thí – KĐCL để bố trí người trực chấm thi nhằm đảm bảo thời gian thông báo kết quả thi cho học sinh theo quy chế đào tạo hiện hành.
  2. Phòng Quản trị – Đời sống sắp xếp bàn ghế cho các phòng thi (30HS/phòng) và mở cửa phòng thi trước giờ thi 20 phút.

* Lưu ý: Trong thời gian thi, lớp học tại P13; P15A5 sẽ tạm thời chuyển sang học ở P47; P48A5.

Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu;

– Các khoa, bộ môn;

– Các phòng;

– Lưu KTKĐ, VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

LÊ VĂN THẮNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *