Thông báo thi học kỳ phụ K32 và thi lại kỳ phụ K32, K33 Cao đẳng hệ chính quy(21/06/2013)

Thông báo thi học kỳ phụ K32 và thi lại kỳ phụ K32, K33 Cao đẳng hệ chính quy(21/06/2013)

SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số: 184/TB-CĐSP-KT&KĐCL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Nam Định, ngày 20 tháng 06 năm 2013

 

THÔNG BÁO CHUYÊN MÔN

Về việc thi học kỳ phụ K32 và thi lại kỳ phụ K32, K33 Cao đẳng hệ chính quy

           

 Kính gửi: Các phòng, khoa, tổ chuyên môn

Chuẩn bị cho thi kỳ phụ khóa 32 và thi lại kỳ phụ K32, K33 Cao đẳng hệ chính quy nhà trường thông báo với các khoa, tổ chuyên môn và đơn vị liên quan một số vấn đề sau:

  1. Thi kỳ phụ khóa 32 và thi lại kỳ phụ K32, K33 Cao đẳng hệ chính quy tiến hành thi vào tuần 44. Phòng Khảo thí – KĐCL tổ chức thi tất cả các học phần kỳ phụ khóa 32 và các học phần có sinh viên thi lại kỳ phụ K32, K33 Cao đẳng hệ chính quy.
  2. Các khoa, tổ bộ môn xét duyệt điều kiện dự thi các học phần kỳ phụ của sinh viên khóa 32 Cao đẳng hệ chính quy, thông báo những trường hợp không đủ điều kiện dự thi và chuyển về phòng Khảo thí – KĐCL cùng các khoa có sinh viên vào ngày 21/6/2013.
  3. Các khoa, tổ bộ môn cử giảng viên ra 02 đề thi cho mỗi học phần. Đề thi các học phần kỳ phụ K32 Cao đẳng hệ chính quy nộp về phòng Khảo thí – KĐCL vào ngày 21/06/2013. Trước ngày thi 01 ngày, cán bộ ra đề thi các học phần trên đến phòng Khảo thí – KĐCL bốc thăm đề và hoàn chỉnh các túi đề thi cho từng phòng thi.
  4. Kế hoạch thi kỳ phụ khóa 32 và thi lại kỳ phụ K32, K33:

            4.1. Cán bộ coi thi và sinh viên có mặt trước giờ thi 20 phút. Các khoa chuyển danh sách cán bộ coi thi (CBCT) các học phần kỳ phụ khóa 32 và thi lại kỳ phụ K32, K33 Cao đẳng hệ chính cho phòng Khảo thí – KĐCL vào ngày 21/6/2013.

        4.2. Lịch thi học phần kỳ phụ khóa 32 và thi lại kỳ phụ K32, K33 Cao đẳng hệ chính quy thi vào ngày 22/6/2013. Thời gian thi buổi sáng từ 7h00’; thi buổi chiều từ 14h00’. Địa điểm thi tại phòng 13A5.

Thời gian Học phần CBCT Địa điểm
Sáng thứ bảy

ngày 22/6/2013

Ca 1

– PP nghiên cứu KH giáo dục

– PP dạy học Tiếng Anh 3

– Tiếng Anh 1

– Giáo dục học ĐC

– Đường lối CM của ĐCS

– Múa và PP dạy múa

– Nguyên lý 1

Khoa TN:

Tổ LLCT:

 

 

 

1

1

P 13A5
Ca 2 – Tư tưởng HCM

– Hòa âm UD và phối bè 2

Khoa TN:

Tổ LLCT:

1

1

P 13A5
Chiều thứ bảy

ngày 22/6/2013

– Hình thức và thể loại ÂN 2 Khoa TN:

Tổ LLCT:

1

1

P 13A5
  1. Tổ chứcthivà chấm thi các học phần tại Phòng 104 nhà A. Các khoa, tổ bộ môn đăng ký lịch chấm thi các học phần cho phòng Khảo thí – KĐCL để bố trí người trực chấm thi nhằm đảm bảo thời gian thông báo kết quả thi cho SV theo quy chế đào tạo hiện hành.
  2. Phòng Hành chính – Quản trị sắp xếp bàn ghế cho các phòng thi (30SV/phòng) và mở cửa phòng thi trước giờ thi 20 phút.
Nơi nhận:                                                                         – Ban Giám hiệu;

– Các khoa, bộ môn;

– Các phòng;

– Lưu KTKĐ, VT.

 

 

K/T HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Tỉnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.