Thông báo thi học kỳ phụ K33 Cao đẳng hệ chính quy (07/07/2014)

Thông báo thi học kỳ phụ K33 Cao đẳng hệ chính quy (07/07/2014)

SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 187/TB-CĐSP-KT&KĐCL Nam Định, ngày 02  tháng 07  năm 2014

THÔNG BÁO CHUYÊN MÔN

Về việc thi học kỳ phụ K33 Cao đẳng hệ chính quy

 

            Kính gửi: Các phòng, khoa, tổ chuyên môn

 

Chuẩn bị cho thi học kỳ phụ K33 Cao đẳng hệ chính quy nhà trường thông báo với các khoa, tổ chuyên môn và đơn vị liên quan một số vấn đề sau:

  1. Thi học kỳ phụ K33 Cao đẳng hệ chính quy tiến hành vào tuần 43, 44. Phòng Khảo thí – KĐCL tổ chức thi các học phần học lại đối với hệ Cao đẳng chính quy K33.

Các khoa, tổ bộ môn cử giảng viên ra 02 đề thi lại cho học phần. Đề thi các học phần thi học kỳ phụ K33 Cao đẳng hệ chính quy nộp về phòng Khảo thí – KĐCL vào sáng ngày 16/06/2014. Trước ngày thi 01 ngày, cán bộ ra đề thi các học phần kỳ phụ Cao đẳng hệ chính quy K33 hoàn chỉnh các túi đề thi cho từng phòng thi.

  1. Kế hoạch thi các học phần thi học kỳ phụ K33 Cao đẳng hệ chính quy:

         3.1. Cán bộ coi thi và sinh viên có mặt trước giờ thi 20 phút. Các khoa chuyển danh sách cán bộ coi thi (CBCT) và CBGS các học phần kỳ phụ K33 Cao đẳng hệ chính quy cho phòng Khảo thí – KĐCL vào ngày sáng ngày 16/06/2014.

         3.2. Địa điểm thi là Phòng 101 giảng đường Bộ môn

         3.3. Lịch thi các học phần kỳ phụ K33 Cao đẳng hệ chính quy

Thời gian Học phần CBCT CBGS
Chiều thứ tư

ngày 16/07/2014

Ca 1 từ 13h30’

– KT điện và TH KT điện

– Lý luận giáo dục tiểu học

– Nhảy xa

– Phương pháp giáo dục thể chất

– PP dạy học tiếng Anh 3

– PPDH giáo dục công dân

– Quản lý HCNN và ngành GD-ĐT

– Sinh cơ

– Tâm lý lứa tuổi và sư phạm

Khoa XH:       1

Khoa TN:        1

 

 

 

 

 

Khoa TN:         1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khoa TN:         1

Chiều thứ tư

ngày 16/07/2014

Ca 2 từ 14h45’

– Đọc- ghi nhạc 3

– Đường lối CM của ĐCS VN

– Lý luận giáo dục THCS

– Dẫn luận ngôn ngữ học

– Nhập môn logic

– Tiếng Anh 2

 

Khoa CBQL:  1

Khoa THMN: 1

Chiều thứ năm

ngày 17/07/2014

Ca 1 từ 13h30’

– Bóng đá

– Lý luận văn học

– Tiếng Anh 3 (DC 4308)

– Tiếng Anh 3 (DC 4320)

– Tiếng Anh 3 (DC 4316)

 

Tổ ÂNMT:      1

Tổ TDQS:       1

Khoa THMN:   1
Chiều thứ năm

ngày 17/07/2014

Ca 2 từ 15h15’

– Công tác QP- AN

– Đường lối QS của Đảng

– Giáo dục thể chất – phần 3

– Lý luận dạy học THCS

– Toán cho vật lý

– Giáo dục học ĐC

– Văn học VN và ngữ pháp chức năng TV

Khoa TNN:    1

Tổ LLCT:       1

 

Khoa THMN:   1
Chiều thứ sáu

ngày 18/07/2014

Ca 1 từ 13h30’

– Đại cương tiếng Việt- Tiếng Việt TH

– HĐ giáo dục ngoài giờ lên lớp

– Tư tưởng Hồ Chí Minh

Khoa TN:        1

Tổ TLGD:       1

Khoa XH:        1

  1. Tổ chứcthivà chấm thi các học phần kỳ phụ K 33 Cao đẳng hệ chính quy tại Phòng 104 nhà A. Các khoa, tổ bộ môn đăng ký lịch chấm thi các học phần cho phòng Khảo thí -KĐCL để bố trí người trực chấm thi nhằm đảm bảo thời gian thông báo kết quả thi cho SV theo quy chế đào tạo hiện hành.
  2. Phòng Quản trị – Đời sống sắp xếp bàn ghế cho các phòng thi (30SV/phòng) và mở cửa phòng thi trước giờ thi 20 phút.
   Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu;

– Các khoa, bộ môn;

– Các phòng;

– Lưu KTKĐ, VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

Đã ký

 

 

 

Bùi Huy Ngọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *