Thông báo thi học kỳ phụ TCSPMN K34 (10/06/2014)

Thông báo thi học kỳ phụ TCSPMN K34 (10/06/2014)

SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:156/TB-CĐSP-KT&KĐCL Nam Định, ngày 10 tháng 06  năm 2014

THÔNG BÁO CHUYÊN MÔN

Về việc thi học kỳ phụ TCSPMN K34

Kính gửi: Các phòng, khoa, tổ chuyên môn

Chuẩn bị cho thi học kỳ phụ TCSPMN K34 nhà trường thông báo với các khoa, tổ chuyên môn và đơn vị liên quan một số vấn đề sau:

  1. Thi học kỳ phụ TCSPMN K34 tiến hành vào tuần thứ 43, 44. Phòng Khảo thí – KĐCL tổ chức thi các học phần học lại đối với hệ TCSP MN K34.
  2. Các khoa, tổ bộ môn cử giảng viên ra 02 đề thi cho học phần. Đề thi các học phần thi học kỳ phụ TCSPMN K34 nộp về phòng Khảo thí – KĐCL vào sáng ngày 11/06/2014. Trước ngày thi 01 ngày, cán bộ ra đề thi các học phần kỳ phụ TCSPMN K34 hoàn chỉnh các túi đề thi cho từng phòng thi.
  3. Kế hoạch thi các học phần kỳ phụ TCSPMN K34.

3.1. Cán bộ coi thi và sinh viên có mặt trước giờ thi 20 phút. Các khoa chuyển danh sách cán bộ coi thi (CBCT) và CBGS các học phần kỳ phụ TCSPMN K34 cho phòng Khảo thí – KĐCL vào ngày sáng ngày 11/06/2014.

3.2. Địa điểm thi là Phòng 22 giảng đường A5

3.3. Lịch thi các học phần kỳ phụ TCSPMN K34

Thời gian Học phần CBCT CBGS
Chiều thứ năm

ngày 12/06/2014

Ca 1 từ 13h30’

– Giáo dục pháp luật Khoa XH:       1

Khoa TN:        1

Khoa TN:         1
Chiều thứ năm

ngày 12/06/2014

Ca 2 từ 14h45’

– Quản lý hành chính nhà nước

– Sự học và sự phát triển tâm lý trẻ em

Khoa CBQL:  1

Khoa THMN: 1

Chiều thứ sáu

ngày 13/06/2014

Ca 1 từ 13h30’

– Phương pháp giáo dục thể chất

– Chương trình giáo dục mầm non

Tổ ÂNMT:      1

Tổ TDQS:       1

Khoa THMN:   1
Chiều thứ sáu

ngày 13/06/2014

Ca 2 từ 15h15’

– Tiếng Anh 2 Khoa TNN:    1

Tổ LLCT:       1

 

Khoa THMN:   1
Chiều thứ hai

ngày 16/06/2014

Ca 1 từ 13h30’

-Thực hành sư phạm 1

– Tổ chức hoạt động âm nhạc

Khoa TN:        1

Tổ TLGD:       1

Khoa XH:        1
Chiều thứ hai

ngày 16/06/2014

Ca 2 từ 15h15’

– Tổ chức hoạt động vui chơi

– Tin học

Khoa XH         1

Khoa THMN:  1

  1. Tổ chứcthivà chấm thi các học kỳ phụ TCSPMN K34 tại Phòng 104 nhà A. Các khoa, tổ bộ môn đăng ký lịch chấm thi các học phần cho phòng Khảo thí -KĐCL để bố trí người trực chấm thi nhằm đảm bảo thời gian thông báo kết quả thi cho SV theo quy chế đào tạo hiện hành.
   Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu;

– Các khoa, bộ môn;

– Các phòng;

– Lưu KTKĐ, VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

Đã ký

 

 

 

Bùi Huy Ngọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *