Thông báo thi lại học kỳ II – K34 Cao đẳng chính quy(05/07/2013)

SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số:    /TB-CĐSP-KT&KĐCL

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nam Định, ngày 5  tháng 7 năm 2013

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO CHUYÊN MÔN

Về việc thi lại học kỳ II – K34 Cao đẳng chính quy

            Kính gửi: Các phòng, khoa, tổ chuyên môn

Chuẩn bị cho thi lại kỳ II khóa 34 Cao đẳng chính quy nhà trường thông báo với các khoa, tổ chuyên môn và đơn vị liên quan một số vấn đề sau:

  1. Phòng Khảo thí – KĐCL tổ chức thi lạicác học phần GDĐC và giáo dục chuyên nghiệpkỳ II khóa 34 Cao đẳng chính quy vào tuần 47, 48. Các khoa, tổ lập danh sách sinh viên thi lại và chuyển về phòng Khảo thí và KĐCL trước ngày 09/07/2013 để tổng hợp lịch thi toàn trường thông báo trên mạng nội bộ, báo cáo Lãnh đạo nhà trường chỉ đạo kỳ thi .
  2. Các khoa, tổbộ môn cử giảngviên ra 02 đề thi cho mỗi học phần và chuyển về phòng Khảo thí và KĐCL vào ngày 09/07/2013. Trước ngày thi 01 ngày, cán bộ ra đề thi các học phần trên đến phòng Khảo thí – KĐCL hoàn chỉnh các túi đề thi cho từng phòng thi. Nếu học phần thi vào thứ hai thì làm túi đề thi vào ngày thứ sáu tuần trước.
  3. Kế hoạch thi lại các học phần GDĐC vàGDCNkỳ II khóa 34:

 3.1. Cán bộ coi thi và sinh viên có mặt trước giờ thi 20 phút. Các khoa chuyển danh sách cán bộ coi thi (CBCT), các học phần GDĐC và giáo dục chuyên nghiệp kỳ II khóa 34 Cao đẳng chính quy  cho phòng Khảo thí – KĐCL  vào ngày 09/07/2013.

             3.2. Địa điểm thi là giảng đường A5, phòng thi các học phần GDĐC và giáo dục chuyên nghiệp kỳ II khóa 34 được bố trí như sau:

Ph. thi số: 1 2 3 4 5
Địa điểm 42 43 45 46 47

       3.3. Lịch thi lại các học phần GDĐC và giáo dục chuyên nghiệp kỳ II khóa 34: thi vào buổi sánggiờ thi bắt đầu từ 7h00. Địa điểm thi là giảng đường A5, phòng thi các học phần GDĐC và giáo dục chuyên nghiệp kỳ II khóa 34 được bố trí như sau:

Thời gian Học phần HT thi Lớp CBCT Địa điểm
Thứ tư

ngày 10/07/2013

Ca1: 7h00-9h00’

 

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2

 

Viết

 

 

 

 

Toàn Khóa

Khoa XH:   2

Khoa TN:    2

P42,43
Ca 2: 9h30-11h30’ – Cơ sở tự nhiên – xã hội và GDMT

– Tâm lý học TDTT

–  Nhập môn logic học

– Kỹ năng Đọc 2

– Động vật có XS

– Tin học văn phòng

– Phép tính VP,TP,HNB

Viết

 

Viết

Viết

Viết Viết

Viết

TH A, B

 

GDTC

Văn- CTĐ

Tiếng Anh

Sinh KT

Tin

Toán – Lý

Khoa TN:    2

Khoa XH:    2

 P42

Phòng máy

Thứ sáu

Ngày 12/07/2013

Ca1: 7h00-9h00’

Tiếng Anh 1  

Viết

 

Toàn Khóa

Khoa TNN:   3

Khoa CBQL:1

Tổ LLCT:     2

 P42,43, 45
Ca 2: 9h30-11h30’ – Kỹ năng Viết

– Văn học trung đại Việt Nam

– Lý  thuyết ÂN cơ bản 2

– Sự học và sự PTTL TE

– Sinh lý học TDTT

– Sinh lý học TV

– Vật lý đại cương

– Nhiệt học và VLPT

Viết

Viết

Viết

Viết

Viết

Viết

Viết

Viết

Tiếng Anh

Văn – CTĐ

ÂN

GDMN

GDTC

Sinh-KT

Tin

Toán – Lý

Tổ LLCT:     2

Khoa CBQL:1

Khoa TNN:   1

P42,43
Thứ hai

Ngày 15/07/2013

Ca1: 7h00’-9h00’

 

Tâm lý học lứa tuổi và sư phạm

 

Viết

 

Toàn Khóa

Khoa THMN: 2

Tổ TDQS:     2

 P42,43
Ca 2: 9h30’-11h30’ – Kỹ năng nghe

– Cầu lông

– Xác suất thống kê

– Ngữ Âm – Từ vựng

– Vệ sinh dinh dưỡng

– Tổ chức và HĐ của Đội TNTPHCM

– Dân số – Môi trường/HIV,AIDS và Ma túy

TH

Viết

Viết

Viết

Viết

 

Viết

Tiếng Anh

GDTC

Tin

Văn – CTĐ

MN

Văn – CTĐ

 

Văn- CTĐ

Khoa THMN: 2

Tổ TDQS:     2

Khoa TNN:    2

P42,43

Nhà Đa năng

Thứ tư

Ngày 17/07/2013

Ca1: 7h00-9h00’

Giáo dục học đại cương  

Viết

 

Toàn Khóa

Tổ TLGD:      2

Tổ ÂNMT:     1

Khoa XH:      1

 P42,43
Ca 2: 9h30-11h30’ – Đá cầu  

TH

 

 

GDTC

 

Tổ TDQS:    2 Sân tập
Thứ sáu

Ngày 19/07/2013

Ca1: 7h00-9h00’

Công tác đội TNTP Hồ Chí Minh  

Viết

 

Toàn Khóa

Khoa TN:      2

Tổ TLGD:      2

 P42,43
  1. Tổ chứcthivà chấm thi các học phần tại Phòng họp 104 nhà A. Các khoa, tổ bộ môn đăng ký lịch chấm thi các học phần cho phòng Khảo thí – KĐCL để bố trí người trực chấm thi nhằm đảm bảo thời gian thông báo kết quả thi cho sinh viên theo quy chế đào tạo hiện hành.
  2. Phòng Hành chính – Quản trị sắp xếp bàn ghế cho các phòng thi (30SV/phòng) và mở cửa phòng thi trước giờ thi 20 phút.
Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu;

– Các khoa, bộ môn;

– Các phòng;

– Lưu KTKĐ, VT.

KTHIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

 

Nguyễn Văn Tỉnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *