Thông báo thi lại học kỳ IV TCSPMN K34A; học kỳ III TCSPMN K34B, C, D và học kỳ I K35B1, 2, 3, 4 (21/04/2014)

Thông báo thi lại học kỳ IV TCSPMN K34A; học kỳ III TCSPMN K34B, C, D và học kỳ I K35B1, 2, 3, 4 (21/04/2014)

SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số: 105/TB-CĐSP-KT&KĐCL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nam Định, ngày 18  tháng 04  năm 2014

 

THÔNG BÁO CHUYÊN MÔN

Về việc thi lại học kỳ IV TCSPMN K34A;

học kỳ III TCSPMN K34B, C, D và học kỳ I K35B1, 2, 3, 4

 

            Kính gửi: Các phòng, khoa, tổ chuyên môn

 

Chuẩn bị cho thi lại học kỳ IV TCSPMN K34A; học kỳ III TCSPMN K34B,C,D và học kỳ I K35B1,2,3,4  nhà trường thông báo với các khoa, tổ chuyên môn và đơn vị liên quan một số vấn đề sau:

  1. Phòng Khảo thí – KĐCL tổ chức thi lại các học phần học kỳ IV TCSPMN K34A; học kỳ III TCSPMN K34B, C, D và học kỳ I K35B1, 2, 3, 4 vào tuần thứ 36, 37.Các khoa, tổbộ môn cử giảng viên ra 02 đề thi cho mỗi học phần và chuyển về phòng Khảo thí và KĐCL vào ngày 24/04/2013. Trước ngày thi 01 ngày, cán bộ ra đề thi các học phần trên đến phòng Khảo thí – KĐCL hoàn chỉnh các túi đề thi cho từng phòng thi.
  2. Kế hoạch thi lại các học phần GDĐC và giáo dục chuyên nghiệp học kỳ IV TCSPMN K34A; học kỳ III TCSPMN K34B, C, D và học kỳ I K35B1, 2, 3, 4:

        2.1. Cán bộ coi thi và học sinh có mặt trước giờ thi 20 phút. Các khoa chuyển danh sách cán bộ coi thi (CBCT) và cán bộ giám sát (CBGS) các học phần GDĐC và giáo dục chuyên nghiệp kỳ IV TCSPMN K34A; học kỳ III TCSPMN K34 B, C, D và học kỳ I K35B1, 2, 3, 4 cho phòng Khảo thí – KĐCL  vào ngày 24/04/2013.

        2.2. Lịch thi học phần GDĐC và giáo dục chuyên nghiệp kỳ IV TCSPMN K34A; học kỳ III TCSPMN K34B, C, D và học kỳ I K35B1, 2, 3, 4: thi vào buổi Sánggiờ thi bắt đầu từ 7h30. Địa điểm thi là P32, 33, 35 giảng đường A5.

Thời gian Học phần CBCT CBGS
Thứ Sáu

Buổi sáng

Ngày 25/04/2014

Ca1: 7h30-9h00’

–       Giáo dục học đại cương – K35B1, B2, B3, B4

–       Thực hành sư phạm II – K34C

–       Các chuyên đề đổi mới – K34A

–       Thể dục thể thao – K34A

Khoa TN:          2

Khoa XH:          2

Khoa CBQL:     2

 

Khoa TN: 1
 

Ca 2: 9h15-11h30’

–       Giáo dục QPAN – K35 B1, B2, B3, B4

–       Tổ chức hoạt động tạo hình – K34B, C, D

Khoa TN:          2

Khoa XH:          2

 

Thứ hai

Buổi sáng

Ngày 28/04/2014

Ca1: 7h30-9h30’

–       Sự phát triển thể chất trẻ em lứa tuổi mầm non – K35 B1, B2, B3, B4

–       Phương pháp giáo dục thể chất – K34B, C, D

Khoa THMN:    2

Tổ TD-QS:        2

 

Khoa XH: 1

 

 

 

 

Ca 2: 9h15-11h30’

–       Tiếng Anh 1 – 35 B1, B2, B3, B4

–       Tổ chức hoạt động âm nhạc – K34 B, C, D

Khoa TNN:       2

Tổ TD-QS:        2

Thứ Ba

Buổi sáng

Ngày 29/04/2014

Ca1: 7h30-9h00’

–       Âm nhạc và Múa – K35 B1, B2, B3, B4

–       Tâm lý học đại cương – K35 B1, B2, B3, B4

–       Chương trình giáo dục mầm non K34B, C, D

Tổ LLCT:          2

Tổ ÂNMT:        2

Khoa THMN: 1
 

Ca 2: 9h15-11h30’

–       Phương pháp phát triển ngôn ngữ – K35 B1, B2, B3, B4

–       Tin học – K34 B, C, D

–       Giáo dục học mầm non – K34 B, C, D

Tổ TLGD:         2

Tổ LLCT:          2

 

  1. Tổ chứcthivà chấm thi các học phần tại Phòng 104 nhà A. Các khoa, tổ bộ môn đăng ký lịch chấm thi các học phần cho phòng Khảo thí – KĐCL để bố trí người trực chấm thi nhằm đảm bảo thời gian thông báo kết quả thi cho HS theo quy chế đào tạo hiện hành.
  2. Phòng Quản trị – Đời sống sắp xếp bàn ghế cho các phòng thi (30SV/phòng) và mở cửa phòng thi trước giờ thi 20 phút.
  3. Trong thời gian thi từ ngày 25/04/2014 đến ngày 29/04/2014 phòng học của một số lớp hệ CĐ K33, 34, 35 sẽ tạm thời chuyển sang các phòng sau:

TT              Thời gian Lớp Phòng học
1 Sáng ngày 25, 28, 29/04/2014 Anh K35 P13-A5
2 Sáng ngày 25/04/2014 Anh K33 P42-A5
3 Sáng ngày 25, 28, 29/04/2014 Văn – CTĐ K34 P105-GĐBM

           Chú ý: Sau thời gian trên các lớp chuyển về phòng học cũ bố trí từ đầu năm học.

Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu;

– Các khoa, bộ môn;

– Các phòng;

– Lưu KTKĐ, VT.

HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

 

 

Bùi Huy Ngọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *