Thông báo thi lại học kỳ V – K34, kỳ III – K35(12/01/2015)

SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số:11/ TB-CĐSP-KT&KĐCL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nam Định, ngày 5 tháng 01 năm 2014

THÔNG BÁO

Về việc thi lại học kỳ V – K34, kỳ III – K35

Kính gửi: Các phòng, khoa, tổ chuyên môn

Chuẩn bị cho thi lại kỳ V khóa 34, kỳ III khóa 35 nhà trường thông báo với các khoa, tổ chuyên môn và đơn vị liên quan một số vấn đề sau:

  1. Thi lại kỳ V khóa 34, kỳ III khóa 35 tiến hành từ tuần thứ 23 đến tuần thứ 24. Phòng Khảo thí – KĐCL tổ chức thi lại các học phần GDĐC và nghiệp vụ chung. Các học phần GDĐC riêng và chuyên ngành các khoa tổ chức thi cho các sinh viên phải thi lại và chuyển kế hoạch thi về phòng Khảo thí và KĐCL vào ngày 16/01/2015 để tổng hợp lịch thi toàn trường báo cáo Lãnh đạo nhà trường chỉ đạo kỳ thi .
  2. Các khoa, tổ bộ môn cử giảng viên ra 02 đề thi lại cho học phần. Đề thi các học phần GDĐC và nghiệp vụ chung K34, K35 nộp về phòng Khảo thí – KĐCL vào ngày 16/01/2015. Trước ngày thi 01 ngày, cán bộ ra đề thi các học phần GDĐC và nghiệp vụ chung đến phòng Khảo thí – KĐCL hoàn chỉnh các túi đề thi cho từng phòng thi. Nếu học phần thi vào thứ hai thì làm túi đề thi vào ngày thứ sáu tuần trước.
  3. Lịch thi các học phần K34, K35:

3.1. Cán bộ coi thi và sinh viên có mặt trước giờ thi 20 phút. Các khoa chuyển danh sách cán bộ coi thi (CBCT) các học phần GDĐC và nghiệp vụ chung của K34, K35 cho phòng Khảo thí – KĐCL vào ngày 15/01/2015.

3.2. Địa điểm thi là giảng đường A5, phòng thi các học phần GDĐC và nghiệp vụ chung được bố trí thi tại P 22, 23, 25, 26.

3.3. Lịch thi học phần K34, K35: thi vào buổi chiều, giờ thi bắt đầu từ 13h30.

Thời gian Học phần CBCT CBGS
Thứ hai

ngày 19/01/2015

Ca 1

Từ 13h30’-15h00’

Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam Khoa TN

Khoa XH

Tổ TD-QS

Tổ TLCT

2

2

2

2

Khoa TN:             1
Ca 2

Từ 15h30’-17h00’

Lý luận giáo dục Tổ TLGD:

Tổ ÂNMT

1

1

Thứ tư

ngày 21/01/2015

Ca 1

Từ 13h30’-15h00’

Đường lối quân sự của Đảng Khoa TNN

Khoa THMN

2

2

Khoa XH:             1
Ca 2

Từ 15h30’-17h00’

Công tác quốc phòng, an ninh Khoa TN

Khoa XH

Tổ TDQS

2

2

2

Thứ sáu

ngày 23/01/2015

Từ 13h30’-15h30’

Lý luận dạy học  

Khoa CBQL

Tổ TLGD

Tổ ÂN-MT

 

2

11

Khoa THMN:       1
Thứ hai

ngày 26/01/2015

Từ 13h30’-15h00’

 

– Tiếng Anh

– Hán Nôm

Khoa TNN

Khoa THMN

2

2

Khoa NN:             1
  1. Tổ chức thi và chấm thi các học phần tại Phòng 104 nhà A. Các khoa, tổ bộ môn đăng ký lịch chấm thi các học phần cho phòng Khảo thí -KĐCL để bố trí người trực chấm thi nhằm đảm bảo thời gian thông báo kết quả thi cho SV theo quy chế đào tạo hiện hành.
  2. Phòng Hành chính – Quản trị sắp xếp bàn ghế cho các phòng thi (34SV/phòng) và mở cửa phòng thi trước giờ thi 20 phút.
Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu;

– Các khoa, bộ môn;

– Các phòng;

– Lưu KTKĐ, VT.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

Bùi Huy Ngọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *