Thông báo tuyển sinh đại học VLVH năm 2016(16/05/2016)

Thông báo tuyển sinh đại học VLVH năm 2016(16/05/2016)

SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số: 99/TB-CĐSP-TS

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nam Định, ngày 09  tháng 5 năm 2016

 

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

            Kính gửi: Các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố

Căn cứ Công văn số 97/UBND-VP7 ngày 26/04/2016 của UBND tỉnh Nam Định về việc giao chỉ tiêu liên kết đào tạo đại học VLVH năm 2016, trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định thông báo tuyển sinh đại học VLVH 2016 như sau:

 1. Cơ sở liên kết đào tạo: Trường Đại học sư phạm Hà Nội.
 2. Trình độ đào tạo: Đại học; Hình thức đào tạo: Vừa làm vừa học.
 3. Thời gian hoàn thành khóa đào tạo: 02 năm (hai năm)
 4. Ngành và chỉ tiêu đào tạo: Sư phạm Toán học, Sư phạm Tin học, Sư phạm Tiếng Anh, Giáo dục Tiểu học, chỉ tiêu 60 học viên mỗi ngành.
 5. Đối tượng tuyển sinh: Người có bằng tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm đúng chuyên ngành.

Đề nghị các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố chọn cử giáo viên tham dự ôn thi các ngành với số lượng 08 giáo viên/ngành:

Hạn cuối nhận danh sách giáo viên tham dự ôn thi: 17/06/2016.

 1. Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển,
 2. Môn thi: Thi 03 môn theo quy định của trường ĐHSP Hà Nội.
 3. Thời gian thi: Dự kiến tháng 07/2016.
 4. Nơi nhận danh sách tham dự ôn thi, phát hành và nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo, trường CĐSP Nam Định, 813 đường Trường Chinh, TP. Nam Định.

ĐT: 0350 3636599. Email: tuyensinhc25@gmail.com. Website: cdspnd.edu.vn.

 1. Kinh phí: Người học đóng góp kinh phí đào tạo.
 2. Địa điểm đặt lớp: Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định.

Kế hoạch ôn và thi theo dõi trên trang web của trường CĐSP Nam Định:

 

Nơi nhận:

– Sở GD-ĐT(để báo cáo);

– Các Phòng GD-ĐT huyện, TP;

– Lưu VT, ĐT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

ThS. Trần Duy Hưng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *