Thông báo về việc chuyển lịch thi học kỳ III của các lớp TCSPMN K33(28/12/2012)

Thông báo về việc chuyển lịch thi học kỳ III của các lớp TCSPMN K33(28/12/2012)

SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số:  303 /TB-CĐSP

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Nam Định, ngày 24  tháng 12 năm 2012

 

 

THÔNG BÁO CHUYÊN MÔN

Về việc chuyển lịch thi học kỳ III của các lớp TCSPMN K33

            Kính gửi: Các phòng, khoa, tổ chuyên môn

 

            Căn cứ vào công văn số 1484/SGDĐT – VP về việc nghỉ tết dương lịch năm 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo ngày 17 tháng 12 năm 2012. Nhà trường thông báo lịch thi ngày thứ 2 ngày 31 tháng 12 năm 2012 chuyển đến ngày thứ 7 ngày 05 tháng 01 năm 2013.

   Nơi nhận:                                                                        HIỆU TRƯỞNG  

                –  Ban Giám hiệu                                                                         K/T HIỆU TRƯỞNG

                – Các khoa, bộ môn                                                     PHÓ HIỆU TRƯỞNG

               – Các phòng

               – Lưu KTKĐ, VT                                                                 Đã ký

     Nguyễn Văn Tỉnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *