Thông báo về việc thi học kỳ VI K32, kỳ IV K33 cao đẳng chính quy(27/04/2013)

Thông báo về việc thi học kỳ VI K32, kỳ IV K33 cao đẳng chính quy(27/04/2013)

SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

     Số: 108/TB-CĐSP-KT&KĐCL                          Nam Định, ngày 23 tháng 04 năm 2013

THÔNG BÁO CHUYÊN MÔN

Về việc thi học kỳ VI – K32, kỳ IV – K33 Cao đẳng hệ chính quy

            Kính gửi: Các phòng, khoa, tổ chuyên môn

Chuẩn bị cho thi kỳ VI khóa 32, kỳ IV khóa 33 Cao đẳng hệ chính quy nhà trường thông báo với các khoa, tổ chuyên môn và đơn vị liên quan một số vấn đề sau:

  1. Thi kỳ VI khóa 32, kỳ IV khóa 33 Cao đẳng hệ chính quy tiến hành theo đúng kế hoạch năm học từ tuần 38, 39 thi kỳ VI khóa 32, từ tuần 39, 40, 41 thi kỳ IV khóa 33. Phòng Khảo thí – KĐCL tổ chức thi các học phần GDĐC, các khoa tổ chức thi các học phần GDĐC riêng và chuyên ngành.
  2. Các khoa, tổ bộ môn xét duyệt điều kiện dự thi học phần của sinh viên (SV), thông báo những trường hợp không đủ điều kiện dự thi và chuyển về phòng Khảo thí – KĐCL cùng các khoa có SV trước ngày 02/5/2013.
  3. Các khoa, tổ bộ môncử 02 giảng viên ra đề thi cho mỗi học phần; mỗi giảng viên ra 02 đề thi cho học phần. Đề thi các học phần GDĐC K32, K33 nộp về phòng Khảo thí – KĐCL vào ngày 02/05/2013. Trước ngày thi 01 ngày, cán bộ ra đề thi các học phần trên đến phòng Khảo thí – KĐCL bốc thăm đề và hoàn chỉnh các túi đề thi cho từng phòng thi. Nếu học phần thi vào thứ hai thì làm túi đề thi vào ngày thứ sáu tuần trước. Các học phần GDĐC riêng và chuyên ngành do các khoa tổ chức thi và chuyển lịch thi từng học phần cho Phòng Khảo thí – KĐCL để tổng hợp lịch thi toàn trường thông báo trên mạng nội bộ, báo cáo Lãnh đạo nhà trường chỉ đạo kỳ thi .
  4. Kế hoạch thi các học phần GDĐC K32, K33:

            4.1. Cán bộ coi thi và sinh viên có mặt trước giờ thi 20 phút. Các khoa chuyển danh sách cán bộ coi thi (CBCT), cán bộ giám sát (CBGS) các học phần GDĐC K32, K33 cho phòng Khảo thí – KĐCL vào ngày 02/5/2013.

        4.2. Địa điểm thi là giảng đường A5, phòng thi các học phần GDĐC được bố trí như sau:

Ph. thi số: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Địa điểm 32 33 35 36 37 38 42 43 45 46 47 48

        4.3. Lịch thi học phần GDĐC K32: thi vào buổi sánggiờ thi bắt đầu từ 7h30. Địa điểm thi tại phòng 32; 33; 35; 36; 37; 38; 42; 43; 45; 46.

Thời gian Học phần CBCT CBGS
Thứ hai

ngày 06/05/2013

 

Quản lý HCNN và quản lý ngành Giáo dục đào tạo Khoa TN

Khoa XH

Khoa TNN

Khoa THMN

Khoa CBQLGD

Tổ TLGD

5

4

3

4

2

2

Khoa TN: 1

     4.4. Lịch thi học phần GDĐC K33: thi vào buổi chiềugiờ thi bắt đầu từ 14h00. Địa điểm thi tại 12 phòng thi nêu trên.

Thời gian Học phần CBCT CBGS
Thứ hai

ngày 13/5/2013

Tư tưởng Hồ Chí Minh Khoa TN

Khoa XH

Khoa TNN

Khoa THMN

Khoa CBQLGD

8

6

4

4

2

Khoa XH:   1
Thứ tư

ngày 15/5/2013

Công tác Quốc phòng – An Ninh Khoa TN

Khoa XH

Khoa TNN

Khoa THMN

Khoa CBQLGD

Tổ TLGD

7

6

3

4

2

2

Khoa TN:   1
  1. Tổ chứcthivà chấm thi các học phần tại Phòng 104 nhà A. Các khoa, tổ bộ môn đăng ký lịch chấm thi các học phần cho phòng Khảo thí – KĐCL để bố trí người trực chấm thi nhằm đảm bảo thời gian thông báo kết quả thi cho SV theo quy chế đào tạo hiện hành.
  2. Phòng Hành chính – Quản trị sắp xếp bàn ghế cho các phòng thi (30SV/phòng) và mở cửa phòng thi trước giờ thi 20 phút.
  3. Trong thời gian thi phòng học của một số lớp hệ CĐ K34 và TCSPMN sẽ tạm thời chuyển sang các phòng sau:
TT              Thời gian Lớp Phòng học
1 Buổi sáng thứ 2, 4, 6 các tuần 38, 39 SP Âm nhạc 34 P.103 Giảng đường BM
2 Buổi sáng thứ 2, 4, 6 các tuần 38, 39 SP Toán – Lý  34 P.15 – A5
3 Buổi sáng thứ 2, 4, 6 các tuần 38, 39 CĐMN 34 P. 12 – A5
4 Buổi sáng thứ 2, 4, 6 các tuần 38, 39 SP Tin  34 P.13 – A5
5 Buổi sáng thứ 2, 4, 6 các tuần 38, 39 SP Anh 34 P.31 – A4
6 Buổi sáng thứ 4 tuần 38, 39 TCSPMN 34A Hội trường 2 Nhà A5
7 Buổi chiều thứ 2, 4, 6 các tuần 39, 40, 41 TCSPMN 33A P.13 – A5
8 Buổi chiều thứ 2, 4, 6 các tuần 39, 40, 41 TCSPMN 33B P.12 – A5
9 Buổi chiều thứ 2, 4, 6 các tuần 39, 40, 41 CSPMN 34A P.15 – A5
10 Buổi chiều thứ 2, 4, 6 các tuần 39, 40, 41 CSPMN 34B P. 16 – A5
11 Buổi chiều thứ 2, 4, 6 các tuần 39, 40, 41 CSPMN 34C P.101 Giảng đường BM

* Chú ý: Sau thời gian trên các lớp chuyển về phòng học cũ bố trí từ đầu năm học.

   Nơi nhận:                                                            KT. HIỆU TRƯỞNG

               – Ban Giám hiệu;                                                          PHÓ HIỆU TRƯỞNG

              – Các khoa, bộ môn;

              – Các phòng;                                                             Đã ký

              – Lưu KTKĐ, VT.

                                                                                                Nguyễn Văn Tỉnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *