Thông báo về việc thi lại học kỳ I – K34(18/03/2013)

SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số: 66/TB-CĐSP-KT&KĐCL

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nam Định, ngày 18  tháng 3 năm 2013

 

 

     

 

 

 

THÔNG BÁO CHUYÊN MÔN

Về việc thi lại học kỳ I – K34

            Kính gửi: Các phòng, khoa, tổ chuyên môn

Chuẩn bị cho thi lại kỳ I khóa 34 nhà trường thông báo với các khoa, tổ chuyên môn và đơn vị liên quan một số vấn đề sau:

  1. Phòng Khảo thí – KĐCL tổ chức thi lại các học phần GDĐC riêng và chuyên ngành kỳ I khóa 34 vào tuần 31, 32. Các học phần GDĐC riêng và chuyên ngành các khoa, tổ lập danh sách sinh viên thi lại và chuyển về phòng Khảo thí và KĐCL trước ngày 20/03/2013 để tổng hợp lịch thi toàn trường thông báo trên mạng nội bộ, báo cáo Lãnh đạo nhà trường chỉ đạo kỳ thi .
  2. Các khoa, tổ chuyển đề thi dự trữ của mỗi học phần GDĐC riêng và chuyên ngành kỳ I khóa 34 về phòng Khảo thí và KĐCL trước ngày 19/03/2013. Trước ngày thi 01 ngày, cán bộ ra đề thi các học phần trên đến phòng Khảo thí – KĐCL hoàn chỉnh các túi đề thi cho từng phòng thi.
  3. Kế hoạch thi lại các học phần GDĐC riêng và chuyên ngành kỳ I khóa 34:

3.1. Cán bộ coi thi và sinh viên có mặt trước giờ thi 20 phút. Các khoa chuyển danh sách cán bộ coi thi (CBCT) các học phần GDĐC riêng và chuyên ngành kỳ I khóa 34 cho phòng Khảo thí – KĐCL  vào ngày 19/03/2013.

3.2. Kế hoạch thi học phần GDĐC riêng và chuyên ngành kỳ I khóa 34: thi vào buổi chiềugiờ thi bắt đầu từ 13h30. Địa điểm thi là giảng đường A5, phòng thi các học phần GDĐC riêng và chuyên ngành kỳ I khóa 34 được bố trí như sau:

Thời gian Học phần HT thi CBCT Địa điểm
Thứ tư

ngày 20/03/2013

Ca1: 13h30-15h00’

 

– Cơ học

– Đại số tuyến tính

– Di truyền học

– Hình thái Giải phẫu học thực vật

– Hóa sinh học

– Động vật học KXS

– Giải phẫu học

– Văn học

– Lí luận văn học

– Đại cương tiếng Việt – tiếng Việt thực hành

– Kỹ năng Đọc 1

– Thể dục thực dụng thể dục đồng diễn

 

 

Viết

Viết

Viết

Viết

 

Viết

Viết

Viết

 

Viết

Viết

 

Viết

Thực hành

Khoa TN:       2

Tổ LLCT:      1

Khoa THMN: 1

 

 

 

 

Phòng 12

Nhà A5

 

 

 

 

 

 

 

 

Sân TDTT

Ca 2: 15h30-17h30’ – Nhập môn toán cao cấp

– Toán cao cấp

– Nhập môn Tin học.

– Những vấn đề chung của Công tác Đội TNTP HCM

– Kỹ năng Viết 1

– Đại cương TD TD phát triển chung

Viết

Viết

Viết

Viết

 

 

Viết

Thực hành

Khoa TN:       3

Khoa XH:      1

Khoa TNN:    1

Khoa THMN: 1

 

 

P 12,13

Nhà A5

 

Sân TDTT

Thứ tư

ngày 27/03/2013

Ca1: 13h30-15h00’

– Toán rời rạc

– Phân loại học thực vật

– Phép tính vi phân tích phân hàm một biến

– Dẫn luận ngôn ngữ học

– Văn học dân gian Việt Nam

– Cơ sở ngôn ngữ học và Tiếng việt

– Nhập Môn Tin Học

– Trò chơi VĐ

Viết

Viết

Viết

 

Viết

Viết

 

Viết

 

Viết

Vấn đáp

Khoa TN:       3

Khoa CBQL:  1

Tổ ÂNMT:     1

Tổ TLGD      :1

 

 

 

 

P 12,13,15

Nhà A5

 

 

 

 

 

Ca 2: 15h30-17h30’  

– Kỹ năng Nghe 1

– Ném bóng đẩy tạ

 

 

Nghe -Viết

Thực hành

 

 

Khoa TN:       2

Khoa TNN:    2

 

Phòng 12-

Nhà A5

Sân TDTT

        Thứ năm

ngày 28/03/2013

Ca1: 13h30-15h00’

– Lịch sử văn  minh thế giớI

– Tin học đại cương

– Đại số tuyến tính

– Hóa học đại cương

 

Viết

 

Viết

Viết

 

Khoa XH:       1

Khoa THMN: 1

P 12

Nhà A5

 

 

  1. Tổ chức thi vàchấm thi các học phần tại Phòng họp 104 nhà A. Các khoa, tổ bộ môn đăng ký lịch chấm thi các học phần cho phòng Khảo thí -KĐCL để bố trí người trực chấm thi nhằm đảm bảo thời gian thông báo kết quả thi cho sinh viên theo quy chế đào tạo hiện hành.
  2. Phòng Hành chính – Quản trị sắp xếp bàn ghế cho các phòng thi (30SV/phòng) và mở cửa phòng thi trước giờ thi 20 phút.
Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu;

– Các khoa, bộ môn;

– Các phòng;

– Lưu KTKĐ, VT.

KTHIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

 

Nguyễn Văn Tỉnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *