Thông báo về việc thi lại học kỳ I TCSPMN K34B,C,D (15/04/2013)

Thông báo về việc thi lại học kỳ I TCSPMN K34B,C,D (15/04/2013)

SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số: 101/TB-CĐSP-KT&KĐCL

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nam Định, ngày 12  tháng 4 năm 2013

 

 

 

 

THÔNG BÁO CHUYÊN MÔN

Về việc thi lại học kỳ I TCSPMN K34B,C,D

 

            Kính gửi: Các phòng, khoa, tổ chuyên môn

Chuẩn bị cho thi lại kỳ I của các lớp TCSPMN K34B,C,D nhà trường thông báo với các khoa, tổ chuyên môn và đơn vị liên quan một số vấn đề sau:

  1. Phòng Khảo thí – KĐCL tổ chức thi lại các học phần học kỳ I của các lớp TCSPMN K34B,C,D và được tiến hành vào tuần thứ 35, 36. Trước ngày thi 01 ngày cán bộ ra đề thi các học phần kỳ I của các lớp TCSPMN K34B,C,D đến phòng Khảo thí – KĐCL hoàn chỉnh các túi đề thi cho từng phòng thi.
  2. Kế hoạch thi lại các học phần GDĐC và giáo dục chuyên nghiệp kỳ I của các lớp TCSPMN K34B,C,D:

2.1. Cán bộ coi thi và học sinh có mặt trước giờ thi 20 phút. Các khoa chuyển danh sách cán bộ coi thi (CBCT) các học phần GDĐC và giáo dục chuyên nghiệp kỳ I của các lớp TCSPMN K34B,C,D cho phòng Khảo thí – KĐCL  vào ngày 16/04/2013.

2.2. Lịch thi học phần GDĐC và giáo dục chuyên nghiệp kỳ I của các lớp TCSPMN K34B,C,D: thi vào buổi Sánggiờ thi bắt đầu từ 7h00. Địa điểm thi là giảng đường A5.

Thời gian Học phần CBCT Địa điểm
Thứ tư

Ngày 17/04/2013

Ca1: 7h00-9h00’

Phương pháp phát triển ngôn ngữ Khoa TN:        1

Tổ TLGD:       1

 

P12 A5
Thứ hai

Ngày 22/04/2013

Ca1: 7h00-9h00’

Tâm lý học đại cương

 

Khoa THMN:  1

Khoa XH:        1

 

P12 A5
  Ca 2: 9h30-11h00’ Tiếng Anh 1 Khoa THMN: 1

Khoa XH:       1

P12 A5
Thứ tư

Ngày 24/04/2013

Ca1: 7h00-9h00’

 

Âm nhạc và múa

Khoa TN:       1

Khoa XH:       1

P12 A5
 

Ca 2: 9h30 -11h00’

Sự phát triển thể chất cho trẻ em Mầm non  

Khoa TN:        1

Khoa XH:        1

 

P12 A5
Thứ sáu

Ngày 26/04/2013

Ca1: 7h00-9h00’

Giáo dục quốc phòng Khoa CBQL:   1

Tổ ÂNMT:      1

Khoa TNN:     1

Tổ TDQS:       1

 

P12, 13 A5
  Ca 2: 9h30-11h00’ Giáo dục học đại cương

 

Khoa TN:        1

Khoa TNN:     1

Tổ LLCT:        1

Khoa THMN: 1

P12,13  A5

  1. Tổ chứcthivà chấm thi các học phần tại Phòng 104 nhà A. Các khoa, tổ bộ môn đăng ký lịch chấm thi các học phần cho phòng Khảo thí – KĐCL để bố trí người trực chấm thi nhằm đảm bảo thời gian thông báo kết quả thi cho HS theo quy chế đào tạo hiện hành.
  2. Phòng Hành chính – Quản trị sắp xếp bàn ghế cho các phòng thi (30SV/phòng) và mở cửa phòng thi trước giờ thi 20 phút.
Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu;

– Các khoa, bộ môn;

– Các phòng;

– Lưu KTKĐ, VT.

KTHIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

Nguyễn Văn Tỉnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *