Thông báo về việc thi lại học kỳ III TCSPMN K33A,B,C (18/03/2013)

SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số:   /TB-CĐSP-KT&KĐCL

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nam Định, ngày 15  tháng 3 năm 2013

 

 

     

 

 

 

THÔNG BÁO CHUYÊN MÔN

Về việc thi lại học kỳ III TCSPMN K33A,B,C

            Kính gửi: Các phòng, khoa, tổ chuyên môn

Chuẩn bị cho thi lại kỳ III của các lớp TCSPMN K33A,B,C nhà trường thông báo với các khoa, tổ chuyên môn và đơn vị liên quan một số vấn đề sau:

1. Phòng Khảo thí – KĐCL tổ chức thi lại các học phần học kỳ III của các lớp TCSPMN K33A,B,C và được tiến hành vào tuần thứ 31, 32. Trước ngày thi 01 ngày cán bộ ra đề thi các học phần kỳ III của các lớp TCSPMN K33A,B,C đến phòng Khảo thí – KĐCL hoàn chỉnh các túi đề thi cho từng phòng thi.

2. Kế hoạch thi lại các học phần GDĐC và giáo dục chuyên nghiệp kỳ III của các lớp TCSPMN K33A,B,C:

2.1. Cán bộ coi thi và học sinh có mặt trước giờ thi 20 phút. Các khoa chuyển danh sách cán bộ coi thi (CBCT) các học phần GDĐC và giáo dục chuyên nghiệp kỳ III của các lớp TCSPMN K33A,B,C cho phòng Khảo thí – KĐCL  vào ngày 18/03/2013.

2.2. Lịch thi học phần GDĐC và giáo dục chuyên nghiệp kỳ III của các lớp TCSPMN K33A,B,C: thi vào buổi Sánggiờ thi bắt đầu từ 7h00. Địa điểm thi là giảng đường A5.

 

Thời gian Học phần CBCT Địa điểm
Thứ Ba

ngày 19/03/2013

Ca1: 7h00-9h00’

– Chương trình giáo dục Mầm non

– Tổ chức hoạt động tạo hình

Khoa TN:        1

Tổ TLGD:       1

 

P12 A5
  Ca 2: 9h30-11h00’   Phương pháp khám phá về môi trường xung quanh Tổ TDQS:       1

Khoa THMN:  1

 

 

P12 A5

Thứ Năm

ngày 21/03/2013

Ca1: 7h00-9h00’

  Thực hành Sư phạm 2

 

Khoa THMN:  1

Khoa XH:        1

 

P12 A5
  Ca 2: 9h30-11h00’   Chính trị 2 Khoa TNN:     1

Tổ LLCT:       1

 

P12 A5
Thứ Ba

ngày 26/03/2013

Ca1: 7h00-9h00’

 

  Tổ chức hoạt động Âm nhạc Khoa CBQL:  1

ÂNMT:           1

 

P12 A5
 

Ca 2: 9h30 -11h00’

  Tin học  

Khoa TN:       1

Khoa XH: 1

 

P12 A5
Thứ Năm

ngày 28/03/2013

Ca1: 7h00-9h00’

  Giáo dục học Mầm non Khoa TN: 1

Khoa XH: 1

 

P12 A5
  Ca 2: 9h30-11h00’   Phương pháp GDTC cho trẻ Mầm non Khoa TN: 1

Khoa XH: 1

 

P12 A5

 

3. Tổ chức thi và chấm thi các học phần tại Phòng 104 nhà A. Các khoa, tổ bộ môn đăng ký lịch chấm thi các học phần cho phòng Khảo thí – KĐCL để bố trí người trực chấm thi nhằm đảm bảo thời gian thông báo kết quả thi cho HSSV theo quy chế đào tạo hiện hành.

4. Phòng Hành chính – Quản trị sắp xếp bàn ghế cho các phòng thi (30SV/phòng) và mở cửa phòng thi trước giờ thi 20 phút.

Nơi nhận:                                                                        KT. HIỆU TRƯỞNG      

– Ban Giám hiệu;                                                             PHÓ HIỆU TRƯỞNG

– Các khoa, bộ môn;

– Các phòng;

– Lưu KTKĐ, VT.                                                                    (Đã ký)

 

 

                                                                                                 Nguyễn Văn Tỉnh

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *