Thông báo về việc thi lại học kỳ V – K32, kỳ III – K33 (28/12/2012)

Thông báo về việc thi lại học kỳ V – K32, kỳ III – K33 (28/12/2012)

SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số:  308 /TB-CĐSP

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Nam Định, ngày 28  tháng 12 năm 2012

   

THÔNG BÁO CHUYÊN MÔN

Về việc thi lại học kỳ V – K32, kỳ III – K33

            Kính gửi: Các phòng, khoa, tổ chuyên môn

Chuẩn bị cho thi lại kỳ V khóa 32, kỳ III khóa 33 nhà trường thông báo với các khoa, tổ chuyên môn và đơn vị liên quan một số vấn đề sau:

  1. Thi lại kỳ V khóa 32, kỳ III khóa 33 tiến hành theo đúng kế hoạch năm học từ tuần thứ 20 đến tuần thứ 21. Phòng Khảo thí – KĐCL tổ chức thi lại các học phần GDĐC và nghiệp vụ chung. Các học phần GDĐC riêng và chuyên ngành các khoa, tổ lập danh sách sinh viên thi lại và chuyển về phòng Khảo thí và KĐCL trước ngày 04/01/2013 để tổng hợp lịch thi toàn trường thông báo trên mạng nội bộ, báo cáo Lãnh đạo nhà trường chỉ đạo kỳ thi .
  2. Trước ngày thi 01 ngày, cán bộ ra đề thi các học phần trên đến phòng Khảo thí – KĐCL hoàn chỉnh các túi đề thi cho từng phòng thi. Nếu học phần thi vào thứ hai thì làm túi đề thi vào ngày thứ sáu tuần trước.
  3. Lịch thi các học phần GDĐC K32, K33:

           3.1. Cán bộ coi thi và sinh viên có mặt trước giờ thi 20 phút. Các khoa chuyển danh sách cán bộ coi thi (CBCT) các học phần GDĐC và nghiệp vụ chung của K32, K33 cho phòng Khảo thí – KĐCL vào ngày 03/01/2013.

        3.2. Địa điểm thi là giảng đường A5, phòng thi các học phần GDĐC và nghiệp vụ chung được bố trí như sau:

        3.3. Lịch thi học phần GDĐC K32: thi vào buổi chiều, giờ thi bắt đầu từ 14h00.

Thời gian Học phần CBCT Địa điểm
Thứ sáu

ngày 04/01/2013

Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam Khoa TN

Khoa XH

 

2

2

 

P 45; P 46

 

      3.4. Lịch thi học phần GDĐC và NV chung K33: thi vào buổi chiều, giờ thi bắt đầu từ 14h00.

Thời gian Học phần CBCT Địa điểm
Thứ sáu

ngày 04/01/2013

Tiếng Anh 3 Khoa TNN

Khoa XH

Tổ TD-QS

Tổ TLGD

2

2

1

1

P 47; P48
Thứ hai

ngày 07/01/2013

Đường lối quân sự của Đảng Khoa TNN

Khoa XH

Khoa TN

Khoa THMN

2

2

2

2

P 45; P 46

P 47; P48

Thứ tư

ngày 09/01/2013

Lý luận giáo dục Khoa TN

Khoa THMN

Tổ LLCT

Tổ ÂN-MT

2

2

1

1

P 45; P46; P 47
Thứ sáu

ngày 11/01/2013

 

Lý luận dạy học Khoa TN

Khoa XH

Khoa THMN

Tổ TLGD

22

1

1

P 45; P46; P 47
  1. Tổ chức thi và chấm thi các học phần tại Phòng 104 nhà A. Các khoa, tổ bộ môn đăng ký lịch chấm thi các học phần cho phòng Khảo thí -KĐCL để bố trí người trực chấm thi nhằm đảm bảo thời gian thông báo kết quả thi cho HSSV theo quy chế đào tạo hiện hành.
  2. Phòng Hành chính – Quản trị sắp xếp bàn ghế cho các phòng thi (33SV/phòng) và mở cửa phòng thi trước giờ thi 20 phút.
  3. Trong thời gian từ 04/01/2013 đến 11/01/2013 vào các ngày thi phòng học buổi chiều của lớp TCSP MN 34A chuyển xuống học tại Hội trường 2 nhà A5 và sau thời gian trên lớp chuyển về phòng học cũ bố trí từ đầu năm học.

   Nơi nhận:                                                                        HIỆU TRƯỞNG  

                –  Ban Giám hiệu                                                                  K/T HIỆU TRƯỞNG

                – Các khoa, bộ môn                                                          PHÓ HIỆU TRƯỞNG

               – Các phòng

               – Lưu KTKĐ, VT                                                                 Đã ký

     Nguyễn Văn Tỉnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *