UBND TỈNH NAM ĐỊNH

TRƯỜNG CĐSP

——————-

Số:   127 / TB-TC-QLSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

—————————–

Nam Định, ngày 09 tháng  6  năm 2011

    

                                                          

 

THÔNG BÁO     

                                          (V/v thanh toán và trả hồ sơ cho SV K30 khi ra trường)

                                                                                

                 Kính gửi :  Các đơn vị; các lớp sinh viên K30

    Nhà trường thông báo những công việc và kế hoạch trả hồ sơ cho sinh viên K30 như sau:

  1- Các đơn vị giải quyết thanh toán mọi vấn đề có liên quan đến sinh viên K30 trong 02 ngày 15/6 và chiều 16/6/2011.

  2- Lớp trưởng các lớp K30 nhận mẫu Phiếu thanh toán tại phòng TC-QLSV vào sáng   15/6/2011 và tiến hành thanh toán với các đơn vị trong trường.

   –  Nhà trường yêu cầu các lớp SV K30 phải thanh toán xong (trước khi về nghỉ hè) nộp phiếu thanh toán (có đủ chữ ký của các đơn vị liên quan) cho phòng TC- QLSV.

        3- Phòng TC-QLSV chỉ phát trả hồ sơ và các giấy tờ có liên quan khi các cá nhân và tập thể lớp đã thanh toán xong với các đơn vị trong và ngoài trường.

       Việc phát trả hồ sơ của sinh viên K30 cụ thể như sau:

 a/ Quyết định sinh viên về các huyện: Sau lễ ra trường mỗi huyện cử một đại diện đến nhận quyết định và danh sách sinh viên của huyện mình về nộp cho phòng Giáo dục và Công an Huyện (nhận tại phòng TC-QLSV).

 b/ Hồ sơ sinh viên: Trả cho SV tốt nghiệp đợt 1 vào 2 ngày tại phòng TC-QLSV

+Ngày 14/7/2011  trả cho các lớp: Toán 30, Tin 30, CNTB 30,Hoá-Sinh 30, Anh 30

+ Ngày 15/7/2011  trả cho các lớp:  Văn-Địa 30, Mĩ thuât 30, Âm nhạc 30, Tiểu học 30

 Sinh viên có học bổng, trợ cấp xã hội lĩnh tiền  tại  Tài vụ (lĩnh trước khi nhận hồ sơ)

 -Hồ sơ được trả theo từng cá nhân  (Sinh viên nhận hồ sơ  phải nộp lại thẻ SV).

4- Giấy chứng nhận tạm trú có thời hạn: Sinh viên nhận tại phòng QTĐS (nếu chưa nhận) về trình báo với  địa phương nơi đăng ký hộ khẩu trước khi vào trường.

5- Giấy chuyển SH Đảng, GCN đối tượng phát triển Đảng: Khi đã nhận công tác mang GCN đến gặp  thầy Chiến (phòng TC-QLSV) lấy GGT chuyển về nơi công tác mới.

      Nhận được thông báo này, nhà trường đề nghị các đơn vị, các lớp sinh viên K30 thực hiện đúng kế hoạch.

     Nơi nhận:                                                                                         Hiệu trưởng

        – Như kính gửi.

        – Lưu TC, HC-QT                                                                           (đã ký)

 

 

 

  1.          Bùi Huy Ngọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *