Thông báo về việc thi lại học kỳ I – K34 năm học 2012 – 2013(03/03/2013)

Thông báo về việc thi lại học kỳ I – K34 năm học 2012 – 2013(03/03/2013)

SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số: 49/TB-CĐSP-KT&KĐCL

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nam Định, ngày 28  tháng 2 năm 2013

 

 

   

 

 

THÔNG BÁO CHUYÊN MÔN

Về việc thi lại học kỳ I – K34

            Kính gửi: Các phòng, khoa, tổ chuyên môn

Chuẩn bị cho thi lại kỳ I khóa 34 nhà trường thông báo với các khoa, tổ chuyên môn và đơn vị liên quan một số vấn đề sau:

  1. Thi lại kỳ I khóa 34, tiến hành vào tuần thứ 29. Phòng Khảo thí – KĐCL tổ chức thi lại các học phần GDĐC và nghiệp vụ chung. Các học phần GDĐC riêng và chuyên ngành các khoa, tổ lập danh sách sinh viên thi lại và chuyển về phòng Khảo thí và KĐCL trước ngày 04/03/2013 để tổng hợp lịch thi toàn trường thông báo trên mạng nội bộ, báo cáo Lãnh đạo nhà trường chỉ đạo kỳ thi .
  2. Trước ngày thi 01 ngày, cán bộ ra đề thi các học phần trên đến phòng Khảo thí – KĐCL hoàn chỉnh các túi đề thi cho từng phòng thi. Nếu học phần thi vào thứ hai thì làm túi đề thi vào ngày thứ sáu tuần trước.
  3. Kế hoạch thi các học phần GDĐC và nghiệp vụ chung K34:

           3.1. Cán bộ coi thi và sinh viên có mặt trước giờ thi 20 phút. Các khoa chuyển danh sách cán bộ coi thi (CBCT) các học phần GDĐC và nghiệp vụ chung của K34 cho phòng Khảo thí – KĐCL vào ngày 04/03/2013.

        3.2. Địa điểm thi là giảng đường A5, phòng thi các học phần GDĐC và nghiệp vụ chung được bố trí như sau:

        3.3. Lịch thi học phần GDĐC và NV chung K34: thi vào buổi chiềugiờ thi bắt đầu từ 14h00.

Thời gian Học phần CBCT Địa điểm
Thứ ba

ngày 05/03/2013

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênnin 1 Khoa TNN

Khoa XH

Khoa TN

Khoa THMN

Khoa CBQL

2

3

3

3

1

P 42; P43; P45; P46; P47; P48
Thứ sáu

ngày 08/03/2013

Tâm lý học đại cương Khoa TNN

Khoa THMN

Khoa TN

Khoa XH

1

1

1 1

P 42; P 43

 

  1. Tổ chức thi và chấm thi các học phần tại Phòng 104 nhà A. Các khoa, tổ bộ môn đăng ký lịch chấm thi các học phần cho phòng Khảo thí -KĐCL để bố trí người trực chấm thi nhằm đảm bảo thời gian thông báo kết quả thi cho SV theo quy chế đào tạo hiện hành.
  2. Phòng Hành chính – Quản trị sắp xếp bàn ghế cho các phòng thi (30SV/phòng), riêng phòng 42, 43 xếp 34SV/phòng; phòng 48 xếp 32SV/phòng và mở cửa phòng thi trước giờ thi 20 phút.
  3.    Trong thời gian từ 04/03/2013 đến 08/03/2013 vào các ngày thi phòng học buổi chiều của các lớp hệ CĐ và TCSPMN  thay đổi như sau:
TT              Thời gian Lớp Phòng học
1 Buổi chiều 05/03/2013 Mầm non K33 P22 – A5
2 Buổi chiều 05/03/2013 TCSPMN 33A P23 – A5
3 Buổi chiều 05/03/2013 TCSPMN 33B P25 – A5
4 Buổi chiều 05/03/2013 TCSPMN 34A P26 – A5
5 Buổi chiều 05/03/2013 Tiểu học K33 P13 – A5
6 Buổi chiều 08/03/2013 TCSPMN 34A P47 – A 5

      * Chú ý: Sau thời gian trên lớp chuyển về phòng học cũ bố trí từ đầu năm học.

   Nơi nhận:                                                            KTHIỆU TRƯỞNG                               

               – Ban Giám hiệu;                                                              PHÓ HIỆU TRƯỞNG

              – Các khoa, bộ môn;

              – Các phòng;                                                                Đã ký

              – Lưu KTKĐ, VT.

                                                                                        Nguyễn Văn Tỉnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *