Thông báo hội thảo khoa học “Triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong sinh viên ở trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định”(07/01/2014)

Thông báo hội thảo khoa học “Triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong sinh viên ở trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định”(07/01/2014)

 SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số: 339/TB-CĐSP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nam Định, ngày 31  tháng 12 năm 2013

 

THÔNG BÁO SỐ 1

V/v tổ chức Hội thảo khoa học

“Triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong sinh viên

ở trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định”

 

 

Kính gửi: Các đơn vị trong toàn trường

Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm học 2013 – 2014,  nhà trường sẽ tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong sinh viên ở trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định”.

  1. Mục đích của Hội thảo:

  – Động viên, khuyến khích và tạo điều kiện cho sinh viên trong trường đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực của sinh viên trong môi trường đào tạo theo hệ thống tín chỉ;

  – Định hướng cho sinh viên những kinh nghiệm, phương pháp tự học, tự nghiên cứu ở các chuyên ngành khác nhau;

  – Tạo diễn đàn trao đổi những kinh nghiệm hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.

  1. Quy mô, thời gian, địa điểm Hội thảo:

  – Qui mô: Cấp trường.

  – Thời gian dự kiến: từ ngày 15/4 đến 25/4/2014.

  – Địa điểm:  Giảng đường chính – trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định.

  1. Nội dung của Hội thảo:

      Nội dung các bài tham luận gửi đến Hội thảo cần tập trung những vấn đề sau:

– Tổng kết, chia sẻ các kinh nghiệm hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học trong quá trình học tập theo hệ thống tín chỉ;

– Kinh nghiệm trong việc thực hiện các đề tài nghiên cứu, bài tập lớn, tiểu luận, khóa luận tốt nghiệp;

– Các phương pháp và kinh nghiệm trong việc sưu tầm tư liệu phục vụ các chuyên đề nghiên cứu, phục vụ các học phần;

 – Đổi mới phương pháp tự học và nâng cao chất lượng học tập của sinh viên theo hệ thống tín chỉ ở trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định.

  1. Tổ chức thực hiện:

 4.1. Phòng Khoa học – Công nghệ:

Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, thông báo Hội thảo, nhận bài, tổ chức biên tập, xuất bản kỷ yếu, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Hội thảo.

 4.2. Các đơn vị chuyên môn:

– Tổ chức triển khai các thông báo, kế hoạch đến các giảng viên viên trong toàn đơn vị viết bài gửi Hội thảo. Tiến hành các Hội thảo chuyên đề cấp khoa liên quan đến chủ đề hội thảo cấp trường để  giảng viên viết bài.

– Tiến hành hướng dẫn, định hướng, thu thập, lựa chọn bài viết có chất lượng gửi về phòng Khoa học – Công nghệ.

4.3. Phòng Kế hoạch – Tài chính:

Chuẩn bị kinh phí cho Hội thảo.

  1. Thời hạn gửi bài:

– Giảng viên hoàn thiện bài viết và nộp về khoa, tổ: đến hết ngày 25 tháng 02 năm 2014.

– Các khoa, tổ nộp bài về phòng  Khoa học – Công nghệ: đến hết ngày 05 tháng 3 năm 2014.

            Nhà trường yêu cầu lãnh đạo các đơn vị phổ biến Thông báo này đến các giảng viên ở đơn vị mình để tổ chức thực hiện tốt.

           Trân trọng !

Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu (để báo cáo);

– Các đơn vị;

–  Lưu VT, P. KH-CN.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

TS Bùi Huy Ngọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *