Thông báo thi học kỳ học lại K32(29/01/2013)

Thông báo thi học kỳ học lại K32(29/01/2013)

SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 29/CĐSP-KT&KĐCL
Nam Định, ngày 25 tháng 01 năm 2013   

THÔNG BÁO CHUYÊN MÔN

Về việc thi học kỳ học lại K32

            Kính gửi: Các phòng, khoa, tổ chuyên môn

Chuẩn bị cho thi kỳ học lại khóa 32, nhà trường thông báo với các khoa, tổ chuyên môn và đơn vị liên quan một số vấn đề sau:

  1. Phòng Khảo thí – KĐCL tổ chức thi các học phần đã học lại của khóa 32 tiến hành vào tuần thứ 24 .
  2. Các khoa, tổ bộ môn xét duyệt điều kiện dự thi học phần của sinh viên thông báo những trường hợp không đủ điều kiện dự thi và chuyển về phòng Khảo thí – KĐCL trước ngày 30/01/2013.
  3. Các khoa, tổ bộ môn cử giảng viên ra 02 đề thi cho mỗi học phần (quy định đề số: 05, 06)và nộp về phòng Khảo thí – KĐCL trước ngày 01/02/2013. Trước ngày thi 01 ngày, cán bộ ra đề thi các học phần trên đến phòng Khảo thí – KĐCL bốc thăm đề và hoàn chỉnh các túi đề thi cho từng phòng thi.
  4. Lịch thi các học phần học cải thiện khóa 32:

           4.1. Cán bộ coi thi và sinh viên có mặt trước giờ thi 20 phút. Các khoa chuyển danh sách cán bộ coi thi (CBCT) cho phòng Khảo thí – KĐCL trước ngày 01/02/2013.

        4.2. Địa điểm thi là giảng đường A5 được bố trí như sau:

Thời gian Học phần   HT thi              CBCT Địa điểm
Thứ bảy

ngày 02/02/2013

Sáng: Từ 7h15’- 9h15’

 

 

 

 

 

 

Từ 9h30’ – 11h30’

– Nguyên lý 1

– Hán nôm 2

– Trò chơi VĐ

– Giải phẫu học

– Hình thái giải phẫu thực vật

– Kỹ năng đọc 1

Viết

Viết

Vấn đáp

Viết

Viết

 

Viết

Khoa TN:      2

Khoa XH:      1

Khoa TNN:    1

Tổ TLGD:      1

Tổ LLCT:      1

P. 12, 13, 15 A5
– Tiếng Anh 1

– Tâm lý học LT và SP

– Kiến trúc máy tính

– Tâm lý học ĐC

– Cầu lông 1

Viết

Viết

 

Viết

Viết

Thực hành

Khoa TN:       2

Khoa XH:       1

Khoa THMN: 1

Tổ TLGD:      1

Khoa TNN:     1

 

 

P. 12, 13 A5

Nhà Đa Năng

 

Chiều

Từ: 13h30’-15h30’

– LL văn học

– Công tác đội

– Động vật học không XS

– Phương pháp DH TA 2

– Tiếng Anh 2

Viết

Viết

Viết

 

Viết

 

Viết

Khoa TN:       1

Khoa XH:       1

Khoa THMN: 1

Tổ ÂN-MT:    1

P.12 A5
Chủ nhật

ngày 03/02/2013

Sáng

Từ 7h15’-9h25’

 

– LL giáo dục

– Kỹ năng nghe 4

-Kỹ năng viết 4

– LL dạy học

– Phép tính VP,TP hàm 1 biến

– Văn học trung đại

– Văn học dân gian

Viết

Nghe-Viết

Viết

Viết

 

Viết

Viết

Khoa TN:      1

Khoa XH:      1

Khoa TNN:    2

 

Khoa CBQL:  1

P. 12, 13,15 A5

 

Chiều

Từ 13h30’ đến 15h30’

– PPNCKH-TDTT

– Kỹ năng nghe 2

– Toán rời rạc

– Đại cương TV-TVTH

– Phương pháp DH Tiếng Anh 3

Viết

Nghe-Viết

Viết

Viết

 

Nghe-Viết

Khoa TNN: 2

Khoa TN: 1

Khoa THMN: 1

Tổ TD-QS: 1

P. 12,13 A5

 

  1. Tổ chứcthivà chấm thi các học phần tại Phòng 104 nhà A. Các khoa, tổ bộ môn đăng ký lịch chấm thi các học phần cho phòng Khảo thí -KĐCL để bố trí người trực chấm thi nhằm đảm bảo thời gian thông báo kết quả thi cho SV theo quy chế đào tạo hiện hành.
  2. Phòng Hành chính – Quản trị sắp xếp bàn ghế cho các phòng thi (30SV/phòng) và mở cửa phòng thi trước giờ thi 20 phút.

Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu;

– Các khoa, bộ môn;

– Các phòng;

– Lưu KTKĐ, VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

ThS. Nguyễn Văn Tỉnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *