Thông báo thi học kỳ II lớp TCSPMN 35B1,B2,B3,B4(11/06/2014)

   SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 157/TB-CĐSP-KT&KĐCL Nam Định, ngày 06  tháng 06  năm 2014

THÔNG BÁO CHUYÊN MÔN

Về việc thi học kỳ II lớp TCSPMN 35B1,B2,B3,B4

            Kính gửi: Các phòng, khoa, tổ chuyên môn

Chuẩn bị cho thi học kỳ II các lớp Trung cấp SP Mầm non 35B1,B2,B3,B4 nhà trường thông báo với các khoa, tổ chuyên môn và đơn vị liên quan một số vấn đề sau:

  1. Thi kỳ II các lớp Trung cấp SPMN35B1,B2,B3,B4tiến hành theo đúng kế hoạch năm học từ tuần thứ 36 đến tuần thứ 38. Phòng Khảo thí – KĐCL tổ chức thi các học phần GDĐC và giáo dục chuyên nghiệp.
  2. Các khoa, tổ bộ môn xét duyệt điều kiện dự thi học phần của học sinh, thông báo những trường hợp không đủ điều kiện dự thi và chuyển về phòng Khảo thí – KĐCL trước ngày 17/06/2014.
  3. Các khoa, tổ bộ môn cử giảng viên ra 02 đề thi cho một học phần. Đề thi các học phần GDĐC và giáo dục chuyên nghiệp của các lớp Trung cấp SP Mầm non35B1,B2,B3,B4nộp về phòng Khảo thí – KĐCL vào ngày 17/06/2014. Trước ngày thi 01 ngày, cán bộ ra đề thi các học phần trên đến phòng Khảo thí – KĐCL bốc thăm đề và hoàn chỉnh các túi đề thi cho từng phòng thi. Nếu học phần thi vào thứ hai thì làm túi đề thi vào ngày thứ sáu tuần trước.
  4. Kế hoạch thi các học phần học kỳ II các lớp Trung cấp SP Mầm non35B1,B2,B3,B4:

            4.1. Cán bộ coi thi và học sinh có mặt trước giờ thi 20 phút. Các khoa chuyển danh sách cán bộ coi thi (CBCT), cán bộ giám sát (CBGS) các học phần của các lớp Trung cấp SP Mầm non 35B1,B2,B3,B4 về phòng Khảo thí và KĐCL vào ngày 17/06/2014.

 4.2. Địa điểm thi là giảng đường A5, phòng thi các học phần GDĐC và giáo dục chuyên nghiệp của các lớp Trung cấp SP Mầm non 35B1,B2,B3,B4 được bố trí như sau:

Ph. thi số: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Địa điểm 22 23 25 32 33 35 36 37 38

            4.3. Lịch thi các học phần GDĐC và giáo dục chuyên nghiệp của các lớp Trung cấp SP Mầm non 35B1,B2,B3,B4Thi vào buổi chiềugiờ thi bắt đầu từ 14h00.

Thời gian Học phần  

CBCT

 

CBGS
Thứ hai

ngày 23/06/2014

Vệ sinh dinh dưỡng

 

Khoa TN:            3

Khoa NN:            2

Khoa XH:            2

Khoa THMN:      2

Khoa CBQLGD: 1

Tổ LL-CT:          2

Tổ TL-GD:          2

Tổ TDQS:           2

Tổ ÂN-MT:        2

Khoa TH-MN
Thứ tư

 

ngày 25/06/2014

Phương pháp làm quen với Toán Khoa TN:            2

Khoa    NN:         2

Khoa XH:            3

Khoa THMN:      2

Khoa CBQLGD: 1

Tổ LL-CT:          2

Tổ TL-GD:         2

Tổ TDQS:           2

Tổ ÂN-MT:        2

 

Khoa NN
Thứ sáu

ngày 27/06/2014

Tổ chức hoạt động vui chơi Khoa TN:            3

Khoa NN:            2

Khoa XH:            2

Khoa THMN:      2

Khoa CBQLGD: 1

Tổ LL-CT:          2

Tổ TL-GD:         2

Tổ TDQS:           2

Tổ ÂN-MT:        2

 

Khoa XH

 

Thứ hai

ngày 30/06/2014

Phương pháp làm quen với tác phẩm văn học Khoa TN:            3

Khoa NN:            3

Khoa XH:            2

Khoa THMN:      2

Khoa CBQLGD: 1

Tổ LL-CT:          2

Tổ TL-GD:         2

Tổ TDQS:           2

Tổ ÂN-MT:        1

 

Khoa TH-MN
Thứ tư

ngày 02/07/2014

Tiếng Anh 2

 

Khoa TN:            3

Khoa NN:            2

Khoa XH:            3

Khoa THMN:      2

Khoa CBQLGD: 1

Tổ LL-CT:          2

Tổ TL-GD:         2

Tổ TDQS:           2

Tổ ÂN-MT:        1

 

Khoa TN
Thứ sáu

ngày 04/07/2014

Văn học thiếu nhi và đọc kể diễn cảm Khoa TN:            3

Khoa NN:            2

Khoa XH:            2

Khoa THMN:      2

Khoa CBQLGD: 1

Tổ LL-CT:          2

Tổ TL-GD:         2

Tổ TDQS:           2

Tổ ÂN-MT:        2

 

Khoa TH-MN

 

 

Thứ hai

ngày 07/07/2014

Sự học và sự phát triển tâm lý trẻ em MN Khoa TN:            3

Khoa NN:            2

Khoa XH:            2

Khoa THMN:      2

Khoa CBQLGD: 1

Tổ LL-CT:          2

Tổ TL-GD:         2

Tổ TDQS:           2

Tổ ÂN-MT:        2

 

Khoa XH
Thứ sáu

ngày 11/07//2014

Thực hành sư phạm 1 Khoa TN:            2

Khoa NN:            2

Khoa XH:            3

Khoa THMN:      2

Khoa CBQLGD: 1

Tổ LL-CT:          2

Tổ TL-GD:         2

Tổ TDQS:           2

Tổ ÂN-MT:        2

 

Khoa NN
  1. Tổ chứcthivà chấm thi các học phần tại Phòng 104 nhà A. Các khoa, tổ bộ môn đăng ký lịch chấm thi các học phần cho phòng Khảo thí – KĐCL để bố trí người trực chấm thi nhằm đảm bảo thời gian thông báo kết quả thi cho học sinh theo quy chế đào tạo hiện hành.
  2. PhòngQuản trị – Đời sống sắp xếp bàn ghế cho các phòng thi (30SV/phòng) và mở cửa phòng thi trước giờ thi 20 phút.
   Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu;

– Các khoa, bộ môn;

– Các phòng;

– Lưu KTKĐ, VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

Đã ký

 

 

 

Bùi Huy Ngọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *