Phòng Tổ chức – Hành chính

1. Chức năng

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong trường tham mưu giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý công tác hành chính tổng hợp; thi đua – khen thưởng; tổ chức bộ máy và công tác cán bộ; công tác sinh viên; thanh tra, kiểm tra nội bộ; công tác an ninh trật tự và bảo vệ chính trị nội bộ trong nhà trường.

2. Nhiệm vụ

a) Công tác tổ chức: Nghiên cứu, đề xuất với Hiệu trưởng xây dựng bộ máy tổ chức của nhà trường theo quy định; đề xuất các thành viên trong các Hội đồng; thực hiện phân cấp về công tác tổ chức quản lý cán bộ.

b) Công tác cán bộ: Nghiên cứu, đề xuất với Hiệu trưởng trong việc tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm cán bộ nội bộ, cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn các nhiệm vụ theo đúng quy trình, hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, của Ủy ban nhân dân tỉnh.

c) Công tác khen thưởng, kỷ luật: Thực hiện khen thưởng theo đúng quy định, tiêu chuẩn của Luật thi đua khen thưởng, quy định của tỉnh và Quy chế thi đua – khen thưởng của nhà trường; thực hiện kỷ luật theo Luật Viên chức, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Viên chức và Bộ Luật Lao động.

d) Công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức: Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên hàng năm về chuyên môn, quản lý nhà nước, chính trị, tin học, ngoại ngữ,..

đ) Chế độ chính sách: Thực hiện theo văn bản Nhà nước về các chế độ tiền lương, tiền trực, các phụ cấp, học bổng khuyến khích học tập, …

e) Công tác an ninh trật tự, bảo vệ chính trị nội bộ: Quản lý cán bộ, giảng viên, công nhân viên; chủ trì và phối hợp với các đơn vị duy trì công tác bảo vệ cơ quan, trật tự an ninh trong khuôn viên trường; thực hiện công tác quân sự, quản lý quân nhân dự bị của trường.

f) Công tác quản lý sinh viên, học viên: Quản lý hồ sơ các lớp bồi dưỡng, sinh viên, học viên chính qui và không chính qui của trường; chủ trì và phối hợp với các đơn vị trong việc quản lý công tác chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật, phòng chống tham nhũng và công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật, học bổng và các chính sách khác của Nhà nước đối với sinh viên; chủ trì và phối hợp với các đơn vị phân công giáo viên chủ nhiệm các lớp bồi dưỡng, liên kết, vừa làm vừa học, các lớp học viên – sinh viên chính quy và không chính quy.

g) Công tác hành chính: Gửi, tiếp nhận, lưu trữ công văn, giấy tờ, tài liệu đi và đến; quản lý con dấu; phụ trách liên lạc, điện thoại; bố trí điều hành xe phục vụ công tác của lãnh đạo và viên chức trong trường.

h) Phụ trách công tác thanh tra chuyên ngành, công tác kiểm tra nội bộ của nhà trường.

i) Thực hiện các chế độ báo cáo theo quy định.

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo trường phân công.

3. Lãnh đạo đơn vị:

– Trưởng phòng: ThS Phạm Văn Chinh

– Phó trưởng phòng: ThS Nguyễn Văn Long, TS Triệu Quỳnh Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *