Phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học

1. Chức năng

Phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác quản lí đào tạo và nghiên cứu khoa học, bao gồm: xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức quản lý đào tạo, phát triển chương trình đào tạo, xét, công nhận tốt nghiệp cho người học và công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.

2. Nhiệm vụ

a) Xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo

– Chủ trì tổ chức xây dựng, chỉnh sửa nội dung, chương trình đào tạo, đề cương chi tiết học phần; phối hợp với các khoa phát triển chương trình đào tạo mới phù hợp với nhu cầu thực tiễn của nhà trường;

– Chủ trì xây dựng kế hoạch thời gian đào tạo theo năm học, khóa học, lập thời khoá biểu theo học kỳ cho các chương trình đào tạo; xây dựng kế hoạch thực tập sư phạm; kế hoạch tổ chức hội giảng, hội thi nghiệp vụ sư phạm cấp trường.

– Xây dựng kế hoạch và đề xuất chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm cho các loại hình đào tạo. Tham gia các nhiệm vụ tuyển sinh theo quy chế. Thu nhận và xử lý những vấn đề về hồ sơ tuyển sinh theo quy định của Hội đồng tuyển sinh trường.

b) Tổ chức, quản lý hoạt động dạy – học

– Quản lý hoạt động giảng dạy của giảng viên về nội dung, lịch trình giảng dạy theo kế hoạch đối với từng học phần; theo dõi việc quản lý hồ sơ chuyên môn của khoa, tổ chuyên môn; quản lí, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thực hành, thực tập, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm;

– Phối hợp với các đơn vị liên quan tính toán, xác nhận giờ chuẩn, giờ vượt chuẩn, giờ thiếu cho giảng viên và giáo viên để thực hiện chế độ thanh toán theo quy định;

– Chủ trì tập huấn, phổ biến quy chế đào tạo, kế hoạch, chương trình học tập; phối hợp với Trung tâm Khảo thí – Tuyển sinh & Dịch vụ giáo dục, các đơn vị trong trường tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá cho người học;

– Chủ trì tổ chức xét học tiếp, thôi học, xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên; phối hợp với phòng Tổ chức – Hành chính, các đơn vị trong trường tổ chức lễ khai giảng, bế giảng các khóa đào tạo.

c) Quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ

– Phụ trách việc phát văn bằng, chứng chỉ cho người học thuộc tất cả các loại hình đào tạo, bồi dưỡng bao gồm: liên hệ mua phôi bằng, in bằng và phát bằng. Thực hiện công tác quản lý, lưu trữ, cấp phát văn bằng chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Theo dõi, kiểm kê, báo cáo định kì hàng năm cho cấp có thẩm quyền; phối hợp xử lý các vấn đề liên quan đến văn bằng, chứng chỉ của người học.

d) Quản lý công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

– Xây dựng, thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển, các quy định quản lí của Nhà trường về hoạt động khoa học và công nghệ. Thực hiện chế độ báo cáo các nội dung liên quan theo yêu cầu của các cơ quan hữu quan.

– Hướng dẫn các đơn vị trong Trường xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ; theo dõi, quản lý việc tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ của các tổ chức, các cá nhân trong nhà trường; tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp; thẩm định và quy đổi kết quả nghiên cứu khoa học hàng năm cho cán bộ giảng dạy; đề xuất khen thưởng, vinh danh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.

– Theo dõi, quản lý việc tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học của người học; chủ trì, phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học. Nhận bài, biên tập, tổ chức in ấn, phát hành thông báo khoa học và các ấn phẩm khoa học khác của Nhà trường; tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ.

– Quản lý công tác biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy đối với các ngành đào tạo chính quy và không chính quy.

– Quản trị Website, Fanpage của nhà trường.

– Phối hợp với Phòng Tài chính – Quản trị trong công tác phân bổ, quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí đầu tư cho hoạt động khoa học và công nghệ, xuất bản các ấn phẩm khoa học.

3. Lãnh đạo đơn vị:

– Trưởng phòng: ThS Trịnh Thị Quỳnh

– Phó trưởng phòng: ThS Nguyễn Thị Hoài Thu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *