Phòng Tài chính – Quản trị

1. Chức năng

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong trường tham mưu, giúp Hiệu trưởng về quản lý công tác kế hoạch, tài chính, kế toán, xây dựng cơ bản và quản lý cơ sở vật chất của nhà trường.

2. Nhiệm vụ

a) Công tác kế hoạch: Xây dựng kế hoạch tài chính trung hạn và dài hạn, kế hoạch xây dựng, cải tạo sửa chữa và mua sắm cơ sở vật chất trong nhà trường; đầu mối tổng hợp và xây dựng kế hoạch ngân sách hàng năm; xây dựng và trình Hiệu trưởng kế hoạch phân bổ kinh phí và hướng dẫn các đơn vị triển khai sử dụng kinh phí đã được phân bổ; kiểm tra và thực thi các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ, mua bán, sửa chữa, thanh lý tài sản và nguồn hình thành tài sản, hoạt động đầu tư, xây dựng cơ bản; kiểm tra và đôn đốc tiến độ thực hiện kế hoạch nhiệm vụ và kế hoạch ngân sách hàng năm của các đơn vị để trình phương án điều chỉnh kinh phí cho phù hợp với tình hình nhiệm vụ cụ thể.

b) Công tác tài chính: Hướng dẫn các đơn vị, tổ chức đoàn thể trong nhà trường thực hiện đúng chế độ chính sách, các quy định, quy trình về tài chính; lập báo cáo tài chính theo đúng quy định của Nhà nước; lập các báo cáo về tài chính phục vụ công tác quản lý của trường; lập báo cáo công khai các chỉ tiêu tài chính theo quy định; thực hiện và hướng dẫn thực hiện chế độ lưu trữ tài liệu, sổ sách kế toán theo quy định hiện hành; xây dựng Quy chế quản lý tài chính và quy chế chi tiêu nội bộ theo quy định; Kế toán trưởng chịu trách nhiệm trực tiếp trước Hiệu trưởng về công tác tài chính của nhà trường theo Luật Ngân sách.

c) Công tác quản lý cơ sở vật chất: Quản lý đất đai, tài sản trong; bảo vệ hệ thống cấp thoát nước, hệ thống cung cấp điện. Theo dõi, kiểm kê, đánh giá chất lượng, thường xuyên định kỳ báo cáo lãnh đạo để có kế hoạch tu sửa.

d) Quản lý lĩnh vực thông tin, thư viện trong trường.

đ) Tham mưu xây dựng kế hoạch, triển khai mua sắm, khai thác trang thiết bị phục vụ dạy, học, nghiên cứu khoa học và quản lý.

e) Theo dõi, quản lý Trạm Y tế và sức khỏe ban đầu cho sinh viên, viên chức, người lao động trong trường.

f) Theo dõi, quản lý ký túc xá nhà trường.

g) Thực hiện các chế độ báo cáo theo quy định.

h) Thực hiện các công việc khác khi được Lãnh đạo trường phân công.

Lãnh đạo đơn vị:

– Trưởng phòng: CN Phạm Quang Khải

– Phó trưởng phòng: ThS Lê Xuân Đông, CN Nguyễn Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *