Khoa Ngoại ngữ – Tin học

1. Chức năng

Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo đối với các học phần Tiếng Anh, Tin học và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch chung của nhà trường.

2. Nhiệm vụ

a) Quản lý giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động thuộc khoa theo phân công của Hiệu trưởng.

b) Khoa có chức năng quản lý, giảng dạy các học phần thuộc khối kiến thức thuộc lĩnh vực Tiếng Anh, Tin học;

c) Phối hợp với phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học, các đơn vị chức năng trong trường xây dựng và phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên thuộc lĩnh vực được phân công; phối hợp với các đơn vị chuyên môn tổ chức các hoạt động phát triển kĩ năng sư phạm cho giảng viên, sinh viên thuộc quyền quản lý của khoa.

d) Quản lí tiến trình đào tạo, nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo và các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực chuyên môn của khoa; tổ chức phát triển chương trình đào tạo, biên soạn đề cương chi tiết, giáo trình/đề cương bài giảng, tài liệu giảng dạy, tài liệu bồi dưỡng theo đăng kí hoặc do nhà trường phân công. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy và học tập; phương pháp thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học theo hướng đổi mới.

đ) Tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học cấp khoa về giáo dục Mầm non – Tiếng Anh.

e) Thực hiện các công việc khác khi được Lãnh đạo trường phân công

3. Lãnh đạo đơn vị:

– Trưởng khoa: ThS Hoàng Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *