Trung tâm Khảo thí – Tuyển sinh và Dịch vụ giáo dục

1. Chức năng

Trung tâm Khảo thí – Tuyển sinh & Dịch vụ giáo dục là đơn vị trực thuộc trường, phối hợp với các phòng khoa chuyên môn tham mưu, giúp Hiệu trưởng về công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng giáo dục; hoạt động tuyên truyền tuyển sinh, bồi dưỡng, liên kết đào tạo đối với các ngành đào tạo, lĩnh vực bồi dưỡng trong trường.

2. Nhiệm vụ

a) Quản lý giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động thuộc trung tâm theo phân công của Hiệu trưởng.

b) Quản lý về công tác liên kết đào tạo: Phối hợp với phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học và các đơn vị chức năng trong trường triển khai công tác liên kết đào tạo trong trường; thực hiện kế hoạch đào tạo toàn khoá, năm học, học kỳ; phối hợp với các khoa lên lịch giảng, kiểm tra, giám sát việc thực hiện lịch giảng cho tất cả các môn học.

c) Công tác khảo thí: Tổ chức các kỳ thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp, thi học phần, phân tích xử lý kết quả thi, lưu trữ bài thi theo đúng quy chế và quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo; phối hợp với các khoa xây dựng hệ thống ngân hàng đề thi cho từng môn học; lựa chọn hình thức thi phù hợp với từng môn học nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá cũng như chất lượng đào tạo.

d) Công tác kiểm định chất lượng đào tạo: Nghiên cứu và triển khai các giải pháp toàn diện để đảm bảo chất lượng đào tạo và nghiên cứu phát triển chương trình, phương pháp giảng dạy, phương pháp học tập, kiểm tra, đánh giá chất lượng đào tạo; nghiên cứu và xây dựng hệ thống công cụ đánh giá; chương trình đào tạo, việc giảng dạy của giảng viên, việc học tập của học sinh, sinh viên, việc làm của học sinh, sinh viên đã ra trường; tổ chức đánh giá trong và tham gia đánh giá ngoài theo yêu cầu, kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

đ) Chủ trì trong việc lập kế hoạch, tổ chức triển khai công tác tuyên truyền tuyển sinh các hệ đào tạo, bồi dưỡng trong trường; khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên và người học của các địa phương và cả nước, trên cơ sở đó đề xuất lãnh đạo trường và các đơn vị chức năng xây dựng kế hoạch, tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, cung ứng các dịch vụ giáo dục đáp ứng nhu cầu xã hội.

e) Điều tra, khảo sát, đánh giá chất lượng đào tạo, việc làm và nhu cầu xã hội; tích cực mở rộng hợp tác với các đơn vị ngoài trường nhằm thu hút nguồn tuyển sinh; triển khai công tác tổ chức tuyên truyền tuyển sinh theo chỉ đạo của Hội đồng tuyển sinh.

f) Kết nối với các cơ sở giáo dục mầm non, các trường phổ thông khảo sát nhu cầu xã hội, quảng bá, giới thiệu các dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường; phối hợp với các đơn vị chuyên môn tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng dạy học, giáo dục theo nhu cầu xã hội; chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm cho sinh viên hoặc các đối tượng khác có nhu cầu; tư vấn, hỗ trợ các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông ứng dụng các phương pháp dạy học tiên tiến, tổ chức các hoạt động trải nghiệm, giáo dục STEM, các cuộc thi sáng tạo khoa học kĩ thuật thanh thiếu niên, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và các hoạt động giáo dục khác theo nhu cầu;

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo trường.

3. Lãnh đạo đơn vị:

– Giám đốc: ThS Trần Xuân Kiều

– Phó giám đốc: CN Đỗ Hoàng Kim

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *