Thông báo thi lại học kỳ I – K36 Cao đẳng hệ chính quy(18/03/2015)

Thông báo thi lại học kỳ I – K36 Cao đẳng hệ chính quy(18/03/2015)

SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số:73/ TB-CĐSP-KT&KĐCL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nam Định, ngày 16 tháng 03 năm 2015

THÔNG BÁO

Về việc thi lại học kỳ I – K36 Cao đẳng hệ chính quy

            Kính gửi: Các phòng, khoa, tổ chuyên môn

Chuẩn bị cho thi lại kỳ I khóa 36 Cao đẳng hệ chính quy nhà trường thông báo với các khoa, tổ chuyên môn và đơn vị liên quan một số vấn đề sau:

  1. Thi lại kỳ I khóa 36 Cao đẳng hệ chính quy tiến hành từ tuần thứ 32 đến tuần thứ 33. Phòng Khảo thí – KĐCL tổ chức thi lại các học phần GDĐC và nghiệp vụ chung. Các học phần GDĐC riêng và chuyên ngành các khoa tổ chức thi cho các sinh viên phải thi lại và chuyển kế hoạch thi về phòng Khảo thí và KĐCL vào ngày 23/03/2015 để tổng hợp lịch thi toàn trường báo cáo Lãnh đạo nhà trường chỉ đạo kỳ thi .
  2. Các khoa, tổ bộ môn cử giảng viên ra 02 đề thi mới cho một học phần không trùng với những câu đã có ở đề thi trước. Đề thi các học phần GDĐC và nghiệp vụ chung K36 nộp về phòng Khảo thí – KĐCL vào ngày 23/03/2015. Trước ngày thi 01 ngày, cán bộ ra đề thi các học phần GDĐC và nghiệp vụ chung đến phòng Khảo thí – KĐCL hoàn chỉnh các túi đề thi cho từng phòng thi.
  3. Kế hoạch thi các học phần K36 Cao đẳng hệ chính quy:

            3.1. Cán bộ coi thi và sinh viên có mặt trước giờ thi 20 phút. Các khoa chuyển danh sách cán bộ coi thi CBCT và CBGS các học phần GDĐC và nghiệp vụ chung của K36 cho phòng Khảo thí – KĐCL vào ngày 23/03/2015.

         3.2. Địa điểm thi là giảng đường A5, phòng thi các học phần GDĐC và nghiệp vụ chung được bố trí tại phòng 22; 23; 25 nhà A5

        3.3. Lịch thi học phần GDĐC K36: thi vào buổi chiều, giờ thi bắt đầu từ 14h00.

Thời gian Học phần CBCT CBGS
Thứ ba

Ngày 24/03/2015

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin 1 Khoa THMN:      1

Tổ ÂN-MT:         1

Tổ LLCT:            1

Tổ TDQS:           1

Khoa TNN:         1

Khoa CBQL:       1

Khoa TN:     1

 

 

Thứ tư

Ngày 25/03/2015

Tâm lý học đại cương Khoa TN:            2

Khoa XH:            1

Tổ TLGD:           1

 

Khoa XH:     1

  1. Tổ chứcthivà chấm thi các học phần GDĐC và NV chung tại Phòng 104 nhà A. Các khoa, tổ bộ môn đăng ký lịch chấm thi các học phần cho phòng Khảo thí -KĐCL để bố trí người trực chấm thi nhằm đảm bảo thời gian thông báo kết quả thi cho SV theo quy chế đào tạo hiện hành.
  2. Phòng Quản trị-Đời sống sắp xếp bàn ghế cho các phòng thi (30SV/phòng) và mở cửa phòng thi trước giờ thi 20 phút.
Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu;

– Các khoa, bộ môn;

– Các phòng;

– Lưu KTKĐ, VT.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

Bùi Huy Ngọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.