Khoa Bồi dưỡng nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục

1. Chức năng

Khoa có chức năng bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lí các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở; tham gia đào tạo giáo viên mầm non trình độ cao đẳng; phối hợp với các đơn vị chuyên môn tổ chức các hoạt động phát triển kỹ năng sư phạm cho giáo viên, sinh viên; tổ chức các hội nghị, hội thảo về phát triển kỹ năng sư phạm, đào tạo và bồi dưỡng giáo viên theo lĩnh vực của khoa; chủ trì và phối hợp phát triển chương trình bồi dưỡng khi được nhà trường phân công.

2. Nhiệm vụ

a) Bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục

– Tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ quản lí các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
– Phối hợp với các cơ sở giáo dục, các đơn vị liên quan để tổ chức, tham gia tổ  chức, giảng dạy các lớp bồi dưỡng hạng chức danh nghề nghiệp, bồi dưỡng thường
xuyên, bồi dưỡng chuyên đề theo nhu cầu của giáo viên các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở.

– Tham mưu với Hiệu trưởng mở rộng các loại hình bồi dưỡng, phối hợp với các đơn vị liên quan nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục.
b) Tham gia đào tạo giáo viên mầm non và phổ thông

– Quản lí chuyên môn và giảng dạy các học phần thuộc khối kiến thức tâm lí giáo dục: Tâm lí học mầm non; giáo dục học mầm non; nghề giáo viên mầm non; giáo dục gia đình; nghề giáo viên mầm non; rèn luyện nghiệp vụ sư phạm mầm non…
– Quản lí chuyên môn và giảng dạy các học phần thuộc khối kiến thức về quản lí giáo dục: Quản lí hành chính nhà nước và quản lí ngành giáo dục và đào tạo; chương trình và tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non, quản lí trong giáo dục mầm non…

– Tham gia giảng dạy các học phần thuộc chương trình đào tạo hệ chính quy, liên thông chính quy, liên thông vừa làm vừa học, liên kết đào tạo đại học theo sự phân công của Hiệu trưởng.

c) Phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng

– Chủ trì xây dựng, chỉnh lí, bổ sung chương trình đào tạo, đề cương chi tiết các học phần do khoa phụ trách; Nghiên cứu phát triển các chương trình bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục.

– Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng: Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học ứng dụng về công tác đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lí; tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học trong và ngoài trường.

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo trường

3. Lãnh đạo đơn vị:

– Trưởng khoa: ThS Bùi Thị Thanh Thủy

– Phó trưởng khoa: ThS Lê Thị Ngoãn; ThS Mai Bích Thu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *