Thông báo thi học kỳ II lớp TCSPMN 36C(14/01/2015)

Thông báo thi học kỳ II lớp TCSPMN 36C(14/01/2015)

     SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số:09/ TB-CĐSP-KT&KĐCL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nam Định, ngày 7 tháng 01 năm 2014

THÔNG BÁO

Về việc thi học kỳ II lớp TCSPMN 36C

            Kính gửi: Các phòng, khoa, tổ chuyên môn

Chuẩn bị cho thi học kỳ II lớp Trung cấp SP Mầm non 36C nhà trường thông báo với các khoa, tổ chuyên môn và đơn vị liên quan một số vấn đề sau:

  1. Thi kỳ I lớp Trung cấp SPMN 36C tiến hành theo đúng kế hoạch năm học từ tuần thứ 25 đến tuần thứ 27. Phòng Khảo thí – KĐCL tổ chức thi các học phần (HP) GDĐC và giáo dục chuyên nghiệp (GDCN).
  2. Các khoa, tổ bộ môn xét duyệt điều kiện dự thi HP của học sinh, thông báo những trường hợp không đủ điều kiện dự thi và chuyển về phòng Khảo thí – KĐCL trước ngày 27/01/2015.
  3. Các khoa, tổ bộ môn cử giảng viên ra 02 đề thi mới cho một HP không trùng với những câu đã có ở đề thi trước. Đề thi các học phần GDĐC và GDCN của lớp Trung cấp SPMN 36C nộp về phòng Khảo thí – KĐCL vào ngày 27/01/2015. Trước ngày thi 01 ngày, cán bộ ra đề thi các HP trên đến phòng Khảo thí – KĐCL bốc thăm đề và hoàn chỉnh các túi đề thi cho từng phòng thi. Nếu HP thi vào thứ hai thì làm túi đề thi vào ngày thứ sáu tuần trước.
  4. Kế hoạch thi các HP học kỳ II của lớp TCSPMN 36C:

            4.1. Cán bộ coi thi và học sinh có mặt trước giờ thi 20 phút. Các khoa chuyển danh sách cán bộ coi thi (CBCT), cán bộ giám sát (CBGS) các HP của lớp Trung cấp SPMN 36C về phòng Khảo thí và KĐCL vào ngày 27/01/2015.

         4.2. Địa điểm thi là P27A5          

4.3. Lịch thi các HP GDĐC và GDCN của lớp TCSPMN 36C : Thi vào buổi chiềugiờ thi bắt đầu từ 14h00.

Thời gian Học phần CBCT CBGS
Thứ hai

Ngày  02/02/2015

Sự học và Sự phát triển TL trẻ em MN Khoa XH:            1

Khoa THMN:      1

Khoa TH-MN
Thứ Tư

Ngày 04/02/2015

Tiếng anh 2 Khoa NN:            1

Tổ TL-GD:          1

Khoa XH
Thứ sáu

Ngày 06/02/2015

Thực hành sư phạm I Khoa TN:            1

Khoa THMN:      1

Khoa NN
Thứ hai                  Ngày 09/02/2015 Phương pháp cho trẻ LQ với Toán Khoa TN:            1

Khoa THMN:      1

Khoa TH-MN
Thứ tư

Ngày 11/02/2015

Tổ chức hoạt động tạo hình Khoa THMN:     1

Tổ ÂN-MT:        1

Khoa TN
Thứ hai

Ngày 02/03/2015

Phương pháp cho trẻ làm quen với TPVH Khoa XH:            1

Khoa CBQLGD: 1

 

Khoa XH

 

Thứ tư                   Ngày 04/03/2015 Vệ sinh – Dinh dưỡng Tổ TD-QS:          1

Tổ LLCT:            1

Khoa TN
Thứ sáu                 Ngày 06/03/2015 Văn học TN&ĐKDC Khoa TN:            1

Khoa THMN:      1

Khoa TH-MN

  1. Tổ chứcthivà chấm thi các HP tại Phòng 104 nhà A. Các khoa, tổ bộ môn đăng ký lịch chấm thi các HP cho phòng Khảo thí – KĐCL để bố trí người trực chấm thi nhằm đảm bảo thời gian thông báo kết quả thi cho học sinh theo quy chế đào tạo hiện hành.
  2. Phòng Quản trị – Đời sống sắp xếp bàn ghế cho các phòng thi (39HS/phòng) và mở cửa phòng thi trước giờ thi 20 phút.

* Lưu ý: Trong thời gian thi,  lớp học tại  P27A5 sẽ tạm thời chuyển sang học ở P47A5.

Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu;

– Các khoa, bộ môn;

– Các phòng;

– Lưu KTKĐ, VT.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

Bùi Huy Ngọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *