Đề cương môn thi đại học VLVH tham khảo(11/08/2020)

Đề cương môn thi đại học VLVH tham khảo(11/08/2020)

  1. Sư phạm Tiếng Anh:TIENGANH
  2. Sư phạm Ngữ văn: NGUVAN
  3. Sư phạm Toán học:  TOAN
  4. Sư phạm Tin học: TIN
  5. Giáo dục Tiểu học: TIEUHOC
  6. Giáo dục Mầm non:MAMNON

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *