Thông báo thi học kỳ I lớp Cao đẳng Mầm non liên thông K11A(03/06/2015)

SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số: 153/TB-CĐSP-KT&KĐCL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nam Định, ngày 01 tháng 6  năm 2015

THÔNG BÁO

Về việc thi học kỳ I lớp Cao đẳng Mầm non liên thông K11A

            Kính gửi: Các phòng, khoa, tổ chuyên môn

Chuẩn bị cho thi học kỳ I lớp Cao đẳng Mầm non liên thông K11A nhà trường thông báo với các khoa, tổ chuyên môn và đơn vị liên quan một số vấn đề sau:

  1. Thi kỳ I lớp Cao đẳng Mầm non liên thông K11Atiến hành vào ngày 13, 14/6/2015. Phòng Khảo thí – KĐCL tổ chức thi các học phần GDĐC và giáo dục chuyên nghiệp.
  2. Các khoa, tổ bộ môn xét duyệt điều kiện dự thi học phần của sinh viên, thông báo những trường hợp không đủ điều kiện dự thi và chuyển về phòng Khảo thí – KĐCL vào ngày 10/6/2015.
  3. Các khoa, tổ bộ môn cử giảng viên ra 02 đề thi cho một học phần. Đề thi các học phần GDĐC và giáo dục chuyên nghiệp của lớp CĐMN liên thông K11A nộp về phòng Khảo thí – KĐCL vào ngày 10/6/2015. Trước ngày thi 01 ngày, cán bộ ra đề thi các học phần trên đến phòng Khảo thí – KĐCL bốc thăm đề và hoàn chỉnh các túi đề thi cho từng phòng thi.
  4. Kế hoạch thi các học phần học kỳ I lớp CĐMN liên thông K11A:

            4.1. Cán bộ coi thi và học sinh có mặt trước giờ thi 20 phút. Các khoa chuyển danh sách cán bộ coi thi (CBCT) các học phần của lớp CĐMN liên thông K11A về phòng Khảo thí và KĐCL vào ngày 10/6/2015.

        4.3. Lịch thi các học phần GDĐC và giáo dục chuyên nghiệp của lớp CĐMN liên thông K11A: Thi vào ngày 13,14/6/2015. Địa điểm thi tại TTGDTX huyện Xuân Trường.

Thời gian Học phần CBCT
 

Thứ bảy

Ngày 13/6/2015

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin Tổ LLCT:                      2

Khoa NN:                      1

Tổ TLGD:                     1

Phòng Đào tạo:              1

Phòng KH-CN:              1

Phòng TC-QLSV:         1

Khoa TN:                       1

 

Thứ bảy

Ngày 13/6/2015

Tiếng Anh Tổ LLCT:                      2

Khoa NN:                      1

Tổ TLGD:                     1

Phòng Đào tạo:             1

Phòng KH-CN:             1

Phòng TC-QLSV:         1

Khoa TN:                      1

 

Thứ bảy

Ngày 13/6/2015

Sự học và phát triển tâm lý trẻ em tuổi mầm non  

Tổ LLCT:                      2

Khoa NN:                      1

Tổ TLGD:                     1

Phòng Đào tạo:              1

Phòng KH-CN:              1

Phòng TC-QLSV:          1

Khoa TN:                       1

 

Thứ bảy

Ngày 13/6/2015

Nhập môn lôgic Tổ LLCT:                       2

Khoa NN:                       1

Tổ TLGD:                       1

Phòng Đào tạo:               1

Phòng KH-CN:               1

Phòng TC-QLSV:          1

Khoa TN:                        1

Chủ Nhật

Ngày 14/6/2015

Tiếng Việt thực hành

 

Khoa THMN:                 1

Khoa QLCB:                  1

Tổ TDQS:                       2

Phòng Đào tạo:               1

Phòng KH-CN:               1

Phòng TC-QLSV:           1

Khoa XH:                        1

Chủ Nhật

Ngày 14/6/2015

Phát triển và tổ chức thực hiện chương trình GDMN Khoa THMN:                  1

Khoa QLCB:                   1

Tổ TDQS:                        2

Phòng Đào tạo:                1

Phòng KH-CN:                1

Phòng TC-QLSV:           1

Khoa XH:                         1

Chủ Nhật

Ngày 14/6/2015

 

Giáo dục thể chất

Tổ TDQS:                        2

  1. Tổ chức thi vàchấm thi các học phần tại Phòng 104 nhà A. Các khoa, tổ bộ môn đăng ký lịch chấm thi các học phần cho phòng Khảo thí – KĐCL để bố trí người trực chấm thi nhằm đảm bảo thời gian thông báo kết quả thi cho học sinh theo quy chế đào tạo hiện hành.
Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu;

– Các khoa, bộ môn;

– Các phòng;

– Lưu KTKĐ, VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

Trần Duy Hưng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *