Thông báo thi học kỳ I lớp TCSPMN 37A2(12/01/2016)

               SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số: 20/TB-CĐSP-KT&KĐCL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nam Định, ngày 11 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về việc thi học kỳ I  lớp TCSPMN 37A2

            Kính gửi: Các phòng, khoa, tổ chuyên môn

Chuẩn bị cho thi học kỳ I lớp Trung cấp SP Mầm non 37A2 nhà trường thông báo với các khoa, tổ chuyên môn và đơn vị liên quan một số vấn đề sau:

1. Thi kỳ I lớp Trung cấp SPMN 37A2 tiến hành theo đúng kế hoạch từ tuần thứ 16 đến tuần 20 do Phòng Khảo thí – KĐCL tổ chức thi các học phần (HP) GDĐC và giáo dục chuyên nghiệp (GDCN).

2. Các khoa, tổ bộ môn xét duyệt điều kiện dự thi HP của học sinh, thông báo những trường hợp không đủ điều kiện dự thi và chuyển về phòng Khảo thí – KĐCL trước ngày 19/01/2016.

3. Kế hoạch thi các HP học kỳ I của lớp TCSPMN 37A2:

3.1. Cán bộ coi thi và học sinh có mặt trước giờ thi 20 phút. Các khoa chuyển danh sách cán bộ coi thi (CBCT), cán bộ giám sát (CBGS) các HP của lớp Trung cấp SPMN 37A2 về phòng Khảo thí và KĐCL vào ngày 19/01/2016.

3.2. Địa điểm thi là giảng đường A5, phòng thi các HP GDĐC và GDCN của lớp TCSPMN 37A2 được bố trí như sau:

Ph. thi số: 1 2 3
Địa điểm 12: 34HS P13:34HS P15:30HS

3.3. Lịch thi các HP GDĐC và GDCN của lớp TCSPMN 37A2 :

Thời gian Học phần CBCT  

CBGS

Thứ ba

Ngày 26/01/2016

Tâm lý học đại cương Khoa XH:            2

Khoa CBQLGD: 1

Tổ: LLCT:           2

Tổ TDQS:           1

Khoa TH-MN
Thứ năm

Ngày 28/01/2016

PP làm quen với Toán

 

Khoa XH:            2

Khoa THMN:      2

Tổ LLCT:            2

Khoa XH
Thứ hai

Ngày 15/02/2016

Sự phát triển thể cất cho trẻ em mầm non Khoa TN:            2

Khoa THMN:      2

Tổ TL-GD:          1

Tổ LLCT:            1

Khoa NN
Thứ tư

Ngày 17/02/2016

Tiếng Anh 1 Khoa TN:             2

Khoa XH:            2

Khoa CBQLGD: 1

Tổ TL-GD:          1

Khoa TH-MN
Thứ sáu

Ngày 19/02/2016

Âm nhạc và múa Khoa XH:            2

Khoa THMN:      2

Khoa NN:            1

Tổ ÂN-MT:         1

Khoa CBQLGD
Thứ hai

Ngày 22/02/2016

Giáo dục quốc phòng

 

Khoa TN:             2

Khoa XH:            2

Khoa TH-MN:     1

Khoa CBQLGD: 1

Khoa XH

 

 

Thứ tư

Ngày 24/02/2016

Mỹ thuật Khoa XH:            2

Khoa THMN:      2

Khoa NN :           1

Tổ LLCT:            1

Khoa NN
Thứ sáu

Ngày 26/02/2016

Phương pháp phát triển ngôn ngữ

 

Khoa THMN:      1

Khoa NN:           1

Khoa XH:            2

Tổ LLCT:            1

Tổ ÂN_MT:        1

Khoa TH-MN

4. Tổ chức thi và chấm thi các HP tại Phòng 104 nhà A. Các khoa, tổ bộ môn đăng ký lịch chấm thi các HP cho phòng Khảo thí – KĐCL để bố trí người trực chấm thi nhằm đảm bảo thời gian thông báo kết quả thi cho học sinh theo quy chế đào tạo hiện hành.

5. Phòng Quản trị – Đời sống sắp xếp bàn ghế cho các phòng thi và mở cửa phòng thi trước giờ thi 20 phút.

* Chú ý: Trong thời gian thi, lớp học tại P12A5 sẽ tạm thời chuyển lên học tại P27A5.

Nơi nhận:

–       Ban Giám hiệu;

–       Các khoa, bộ môn;

–       Các phòng;

–       Lưu KTKĐ, VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

 

Lê Văn Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *