Thông báo thi học kỳ II lớp Cao đẳng Mầm non chính quy liên thông K34 (03/10/2013)

Thông báo thi học kỳ II lớp Cao đẳng Mầm non chính quy liên thông K34 (03/10/2013)

SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số: 270/TB-CĐSP-KT&KĐCL

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nam Định, ngày 30  tháng 9 năm 2013

 

 

 

 

THÔNG BÁO CHUYÊN MÔN

Về việc thi học kỳ II lớp Cao đẳng Mầm non chính quy liên thông K34

                Kính gửi: Các phòng, khoa, tổ chuyên môn

Chuẩn bị cho thi học kỳ II lớp Cao đẳng Mầm non chính quy liên thông K34 nhà trường thông báo với các khoa, tổ chuyên môn và đơn vị liên quan một số vấn đề sau:

  1. Thi kỳ II lớp Cao đẳng Mầm non chính quy liên thông K34tiến hành từ tuần thứ 8 đến tuần thứ 10. Phòng Khảo thí – KĐCL tổ chức thi các học phần GDĐC và giáo dục chuyên nghiệp.
  2. Các khoa, tổ bộ môn xét duyệt điều kiện dự thi học phần của sinh viên, thông báo những trường hợp không đủ điều kiện dự thi và chuyển về phòng Khảo thí – KĐCL vào trước ngày 07/10/2013.
  3. Các khoa, tổ bộ môn cử giảng viên ra 02 đề thi cho một học phần. Đề thi các học phần GDĐC và giáo dục chuyên nghiệp của lớp CĐMN chính quy liên thông K34 nộp về phòng Khảo thí – KĐCL vào trước ngày 07/10/2013. Trước ngày thi 01 ngày, cán bộ ra đề thi các học phần trên đến phòng Khảo thí – KĐCL bốc thăm đề và hoàn chỉnh các túi đề thi cho từng phòng thi. Nếu học phần thi vào thứ hai thì làm túi đề thi vào ngày thứ sáu tuần trước.
  4. Kế hoạch thi các học phần học kỳ II lớp CĐMN chính quy liên thông K34:

            4.1. Cán bộ coi thi và sinh viên có mặt trước giờ thi 20 phút. Các khoa chuyển danh sách cán bộ coi thi (CBCT), cán bộ giám sát (CBGS) các học phần của lớp CĐMN chính quy liên thông K34 về phòng Khảo thí và KĐCL vào ngày 07/10/2013.

        4.3. Lịch thi các học phần GDĐC và giáo dục chuyên nghiệp của lớp CĐMN chính quy liên thông K34: thi vào buổi chiềugiờ thi bắt đầu từ 14h00. Địa điểm thi tại phòng 12 nhà A5.

Thời gian Học phần CBCT CBGS
Thứ tư

Ngày 09/10/2013

Tư tưởng Hồ Chí Minh Khoa TN:            1

Tổ TLGD:           1

Khoa TN:      1
Thứ sáu

Ngày 11/10/2013

Giáo dục quốc phòng, an ninh Khoa THMN:      1

Tổ ÂN-MT:         1

Khoa XH:      1
 

Thứ hai

Ngày 14/10/2013

Môi trường và con người  

Khoa TNN:         1

Tổ TDQS:           1

 

Khoa TNN:    1
Thứ tư

Ngày 16/10/2013

Nghề giáo viên Mầm non Khoa XH:            1

Tổ LLCT:            1

Khoa THMN: 1
Thứ sáu

Ngày 18/10/2013

Tạo hình và tổ chức hoạt động tạo hình Khoa CBQLGD: 1

Tổ TDQS:           1

Khoa CBQLGD:1
Thứ hai

Ngày 21/10/2013

Toán và phương pháp cho trẻ làm quen với Toán Khoa XH:            1

Tổ LLCT:            1

 

Khoa TN:         1
Thứ tư

Ngày 23/10/2013

Văn học Khoa THMN:      1

Tổ ÂNMT:          1

Khoa THMN:   1
Thứ sáu

Ngày 25/10/2013

Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học ở Mầm non Khoa TNN:          1

Tổ TLGD:            1

Khoa XH:         1
  1. Tổ chứcthivà chấm thi các học phần tại Phòng 104 nhà A. Các khoa, tổ bộ môn đăng ký lịch chấm thi các học phần cho phòng Khảo thí – KĐCL để bố trí người trực chấm thi nhằm đảm bảo thời gian thông báo kết quả thi cho học sinh theo quy chế đào tạo hiện hành.
  2. Phòng Hành chính – Quản trị sắp xếp bàn ghế cho các phòng thi (32SV/phòng) và mở cửa phòng thi trước giờ thi 20 phút.
Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu;

– Các khoa, bộ môn;

– Các phòng;

– Lưu KTKĐ, VT.

KTHIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

 

Nguyễn Văn Tỉnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *