Thông báo thi học kỳ II lớp TCSPMN 38C(26/09/2017)

TRƯỜNG CĐSP NAM ĐỊNH

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ KĐCL

Số: 31/TB-KT&KĐCL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nam Định, ngày 25 tháng 9 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc thi học kỳ II  lớp TCSPMN 38C

            Kính gửi: Các phòng, khoa, tổ chuyên môn

Chuẩn bị cho thi học kỳ II lớp Trung cấp SP Mầm non 38C phòng Khảo thí và KĐCL thông báo với các khoa, tổ chuyên môn và đơn vị liên quan một số vấn đề sau:

  1. Thi kỳ II lớp Trung cấp SPMN 38C tiến hành theo đúng kế hoạch vàotuần thứ7. Phòng Khảo thí – KĐCL tổ chức thi các học phần (HP) GDĐC và giáo dục chuyên nghiệp (GDCN).
  2. Các khoa, tổ bộ môn xét duyệt điều kiện dự thi HP của học sinh, thông báo những trường hợp không đủ điều kiện dự thi và chuyển về phòng Khảo thí – KĐCL vào ngày 29/9/2017.
  3. Các khoa, tổ bộ môn cử giảng viên ra 02 đề thi mới cho một học phần. Đề thi các học phần K38C nộp về phòng Khảo thí – KĐCL vào ngày 29/9/2017. Trước ngày thi 01 ngày, cán bộ ra đề thi các học phần trên đến phòng Khảo thí – KĐCL bốc thăm đề, hoàn chỉnh các túi đề thi cho từng phòng thi.
  4. Kế hoạch thi các HP học kỳ II của lớp TCSPMN 38C:

            4.1. Cán bộ coi thi và học sinh có mặt trước giờ thi 20 phút. Các khoa chuyển danh sách cán bộ coi thi các HP của lớp Trung cấp SPMN 38C về phòng Khảo thí và KĐCL vào ngày 29/9/2017.

        4.2. Địa điểm thi : TTGDTX huyện Hải Hậu

4.3. Lịch thi các HP GDĐC và GDCN của lớp TCSPMN 38C :

 

Thời gian Học phần CBCT
Thứ bảy

Ngày 30/9/2017

Sáng: Từ 7h30′

 

– Giáo dục chính trị

– PP giáo dục thể chất

 

 

 

Tổ LLCT:                   1

Tổ TD – QS:               1

 

 

Thứ bảy

Ngày 30/9/2017

Chiều:Từ 13h30′

– PP khám phá KH về MTXQ

– Tổ chức hoạt động tạo hình

 

 

Tổ LLCT:                   1

Tổ TD – QS:               1

 

 

Chủ Nhật

Ngày 01/10/2017

Sáng: Từ 7h30′

 

– Phòng bệnh và ĐBAT cho trẻ

– Tổ chức hoạt động âm nhạc

 

Tổ ÂNMT:                 1

Khoa THMN:             1

 

Chủ Nhật

Ngày 01/10/2017

Chiều:Từ 13h30′

– Tổ chức hoạt động vui chơi

– Đánh giá trong GDMN

 

Tổ ÂNMT:                 1

Khoa THMN:             1

 

  1. 5. Tổ chứcthivà chấm thi các HP tại Phòng 302 nhà Hiệu bộ. Các khoa, tổ bộ môn đăng ký lịch chấm thi các HP cho phòng Khảo thí – KĐCL để bố trí người trực chấm thi nhằm đảm bảo thời gian thông báo kết quả thi cho học sinh theo quy chế đào tạo hiện hành.
  2. TTGDTX huyện Hải Hậu chuẩn bị 1 phòng thi, sắp xếp bàn ghế 30 HS cho 1 phòng thi và mở cửa phòng thi trước giờ thi 20 phút.
Nơi nhận:

–       Ban Giám hiệu;

–       Các khoa, bộ môn;

–       Các phòng;

–       Lưu KTKĐ.

HIỆU TRƯỞNG

 

Đã ký

 

Trần Duy Hưng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *