Thông báo thi học kỳ V – K36 Cao đẳng hệ chính quy(17/11/2016)

SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số: 240/TB-CĐSP-KT&KĐCL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nam Định, ngày 15 tháng 11 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về việc thi học kỳ V – K36 Cao đẳng hệ chính quy

            Kính gửi: Các phòng, khoa, tổ chuyên môn

Chuẩn bị cho thi kỳ V khóa 36 Cao đẳng hệ chính quy nhà trường thông báo với các khoa, tổ chuyên môn và đơn vị liên quan một số vấn đề sau:

  1. Thi kỳ V khóa 36 tiến hành theo đúng kế hoạch năm học từ tuần thứ 16 đến tuần thứ 18. Phòng Khảo thí – KĐCL tổ chức thi các học phần GDĐC và nghiệp vụ chung, các học phần GDĐC riêng và chuyên ngành.
  2. Các khoa, tổ bộ môn xét duyệt điều kiện dự thi học phần của sinh viên thông báo những trường hợp không đủ điều kiện dự thi và chuyển về phòng Khảo thí – KĐCL cùng các khoa có SV vào ngày 25/11/2016.
  3. Các khoa, tổ bộ môn cử 2 giảng viên ra 04 đề thi mới cho một học phần, có nội dung không trùng với những câu đã có ở đề thi trước đối với những học phần chưa có quỹ đề. Đề thi các học phần K36 nộp về phòng Khảo thí – KĐCL vào ngày 25/11/2016. Trước ngày thi 01 ngày, cán bộ ra đề thi các học phần trên đến phòng Khảo thí – KĐCL bốc thăm đề, hoàn chỉnh các túi đề thi cho từng phòng thi. Nếu học phần thi vào thứ hai thì làm túi đề thi vào ngày thứ sáu tuần trước.
  4. Kế hoạch thi các học phần kỳ V khóa 36:

           4.1. Cán bộ coi thi và sinh viên có mặt trước giờ thi 20 phút. Các khoa chuyển danh sách cán bộ coi thi (CBCT), cán bộ giám sát (CBGS) các học GDĐC và nghiệp vụ chung của K36 cho phòng Khảo thí – KĐCL vào ngày 25/11/2016.

        4.2. Địa điểm thi là giảng đường A5, phòng thi các học phần của K36 được bố trí như sau:

Ph. thi số: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Địa điểm 32 33 35 36 37 38 42 43 45 46 47 48

     4.3. Lịch thi học phần K36: thi vào buổi chiềugiờ thi bắt đầu từ 14h00. “ Có bảng lịch thi chi tiết các môn kèm theo”.

  1. Tổ chứcthi và chấm thi các học phần tại Phòng 104 nhà A. Các khoa, tổ bộ môn cửtổ trưởng chấm thi, cán bộ chấm thi các học phần và đăng ký lịch chấm thi các học phần cho phòng Khảo thí – KĐCL để bố trí người trực chấm thi nhằm đảm bảo thời gian thông báo kết quả thi cho sinh viên theo quy chế đào tạo hiện hành.
  2. Phòng Quản trị- Đời sống sắp xếp bàn ghế cho các phòng thi 30SV/phòng  và mở cửa phòng thi trước giờ thi 20 phút.

Nơi nhận:

–       Ban Giám hiệu;

–       Các khoa, bộ môn;

–       Các phòng;

–       Lưu KTKĐ, VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Trần Duy Hưng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *