Thông báo thi học kỳ IV của các lớp TCSPMN K33(26/05/2013)

Thông báo thi học kỳ IV của các lớp TCSPMN K33(26/05/2013)

SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số: 137/TB-CĐSP-KT&KĐCL

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nam Định, ngày 21  tháng 5 năm 2013

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO CHUYÊN MÔN

Về việc thi học kỳ IV của các lớp TCSPMN K33

            Kính gửi: Các phòng, khoa, tổ chuyên môn

Chuẩn bị cho thi kỳ IV của các lớp Trung cấp SP Mầm non K33 nhà trường thông báo với các khoa, tổ chuyên môn và đơn vị liên quan một số vấn đề sau:

1. Thi kỳ IV của các lớp Trung cấp SPMN K33 tiến hành theo đúng kế hoạch năm học từ tuần thứ 42 đến tuần thứ 43. Phòng Khảo thí – KĐCL tổ chức thi kết thúc các học phần GDĐC và giáo dục chuyên nghiệp.

2. Các khoa, tổ bộ môn xét duyệt điều kiện dự thi học phần của học sinh, thông báo những trường hợp không đủ điều kiện dự thi và chuyển về phòng Khảo thí – KĐCL trước ngày 28/05/2013.

3. Các khoa, tổ bộ môn cử giảng viên ra 02 đề thi cho mỗi học phần và nộp về phòng Khảo thí – KĐCL vào ngày 28/05/2013. Trước ngày thi 01 ngày, cán bộ ra đề thi các học phần trên đến phòng Khảo thí – KĐCL bốc thăm đề và hoàn chỉnh các túi đề thi cho từng phòng thi. Nếu học phần thi vào thứ hai thì làm túi đề thi vào ngày thứ sáu tuần trước.

4. Kế hoạch thi các học phần GDĐC và giáo dục chuyên nghiệp các lớp TCSPMN K33.

4.1. Cán bộ coi thi và học sinh có mặt trước giờ thi 20 phút. Các khoa, tổ bộ môn chuyển danh sách cán bộ coi thi (CBCT), cán bộ giám sát (CBGS) các học phần của các lớp Trung cấp SPMN K33 cho phòng Khảo thí – KĐCL vào ngày 28/05/2013.

4.2. Địa điểm thi các học phần là giảng đường A5, riêng học phần Thể dục thể thao thi thực hành tại sân tập TDTT và nhà Đa Năng. Phòng thi các học phần GDĐC và giáo dục chuyên nghiệp của các lớp TCSP MN K33 được bố trí như sau:

Ph. thi số: 1 2 3 4 5
Địa điểm 32 33 35 36 37

4.3. Lịch thi học phần GDĐC và giáo dục chuyên nghiệp của các lớp Trung cấp SPMN K33: thi vào buổi chiềugiờ thi bắt đầu từ 14h00.

Thời gian Học phần CBCT CBGS
 

Thứ hai

Ngày 03/6/2013

 

 

Thể dục thể thao Tổ TDQS:           5 Khoa THMN: 1
 

Thứ tư

Ngày 05/06/2013

Giáo dục pháp luật Tổ TD-QS:          2

Tổ LLCT:            2

Tổ ÂN-MT:         2

Tổ TLGD:           2

Khoa TN:            2

Khoa TN: 1
Thứ sáu

Ngày 07/06/2013

Quản lý hành chính nhà nước Khoa TN:            2

Khoa TNN:         2

Khoa THMN:      2

Khoa CBQLGD: 2

Khoa XH:            2

Khoa XH: 1
Thứ hai

Ngày 10/06/2013

Phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ Khoa XH:            2

Tổ TD-QS:          2

Tổ LLCT:            2

Tổ ÂN-MT:         2

Tổ TLGD:           2

Khoa TNN: 1
Thứ tư

Ngày 12/06/2013

Đánh giá trong giáo dục Mầm non Khoa TN:            2

Khoa TNN:         2

Khoa THMN:      2

Khoa CBQLGD: 2

Khoa XH:            2

Khoa TN: 1
Thứ sáu                    Ngày 14/06/2013 Các chuyên đề đổi mới trong GDMN Tổ TD-QS:           2

Tổ LLCT:             2

Tổ ÂN-MT:          2

Tổ TLGD:            2

Khoa THMN:       2

Khoa CBQLGD: 1

 

5. Tổ chức thi và chấm thi các học phần tại Phòng 104 nhà A. Các khoa, tổ bộ môn đăng ký lịch chấm thi các học phần cho phòng Khảo thí – KĐCL để bố trí người trực chấm thi nhằm đảm bảo thời gian thông báo kết quả thi cho học sinh theo quy chế đào tạo hiện hành.

6. Phòng Hành chính – Quản trị sắp xếp bàn ghế cho các phòng thi 30SV/phòng, riêng các phòng 1(ĐĐ:P32); 2(ĐĐ:P33); 3(ĐĐ:P35) sắp xếp 31SV/phòng và mở cửa phòng thi trước giờ thi 20 phút.

Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu;

– Các khoa, bộ môn;

– Các phòng;

– Lưu KTKĐ, VT.

KTHIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

 

Nguyễn Văn Tỉnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *