Thông báo thi học kỳ IV của lớp TCSPMN 37A3(17/04/2017)

TRƯỜNG CĐSP NAM ĐỊNH

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ KĐCL

Số: 15/TB-CĐSP-KT&KĐCL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nam Định, ngày 14 tháng 4 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc thi học kỳ IV của  lớp TCSPMN 37A3

 

            Kính gửi: Các phòng, khoa, tổ chuyên môn

Chuẩn bị cho thi kỳ IV của lớp Trung cấp SP Mầm non 37A3 nhà trường thông báo với các khoa, tổ chuyên môn và đơn vị liên quan một số vấn đề sau:

  1. Thi kỳIVcủa lớp Trung cấp SPMN 37A3 tiến hành theo đúng kế hoạch vào tuần thứ 36. Phòng Khảo thí – KĐCL tổ chức thi.
  2. Các khoa, tổ bộ môn xét duyệt điều kiện dự thi học phần(HP) của học sinh, thông báo những trường hợp không đủ điều kiện dự thi và chuyển về phòng Khảo thí – KĐCL trước ngày 21/4/2017.
  3. Kế hoạch thi của lớp TCSPMN 37A3:

            3.1. Các khoa, tổ bộ môn chuyển danh sách cán bộ coi thi (CBCT) các HP của lớp Trung cấp SPMN 37A3 cho phòng Khảo thí – KĐCL vào ngày 21/4/2017.

3.2. Địa điểm thi tại P22A5

         3.3. Lịch thi học phần của lớp Trung cấp SPMN K37A3:

Thời gian Học phần CBCT CBGS
Thứ bảy

Ngày 22/4/2017

Sáng: 7h30′- 11h00′

 

– Quản lý HCNN

– Đánh giá trong GDMN

Khoa CBQL-GD:      1

Tổ TLGD:                 1

Khoa THMN:        1
Thứ bảy

Ngày 22/4/2017

Chiều: 14h00′-17h00′

– Giáo dục pháp luật Tổ LLCT :                1

Khoa THMN:           1

Chủ nhật

Ngày 23/4/2017

Sáng: 7h30′- 11h00′

 

 

– Thực hành sư phạm 2

– Thể dục thể thao (Thi thực hành)

 

Tổ  TDQS:               4

 

Khoa TN:              1
  1. Tổ chứcthi và chấm thi các học phần tại Phòng 104 nhà A. Các khoa, tổ bộ môn đăng ký lịch chấm thi các học phần cho phòng Khảo thí -KĐCL để bố trí người trực chấm thi nhằm đảm bảo thời gian thông báo kết quả thi cho học sinh theo quy chế đào tạo hiện hành.
Nơi nhận:

–       Ban Giám hiệu;

–       Các khoa, bộ môn;

–       Các phòng;

–       Lưu KTKĐ, VT.

HIỆU TRƯỞNG    

Đã ký          

      Trần Duy Hưng                                       

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *