Thông báo thi lại học kỳ I lớp Cao đẳng Mầm non chính quy liên thông K34 (13/09/2013)

Thông báo thi lại học kỳ I lớp Cao đẳng Mầm non chính quy liên thông K34 (13/09/2013)

SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số: 250/TB-CĐSP-KT&KĐCL

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nam Định, ngày 12  tháng 9 năm 2013

 

 

 

 

THÔNG BÁO CHUYÊN MÔN

Về việc thi lại học kỳ I lớp Cao đẳng Mầm non chính quy liên thông K34

            Kính gửi: Các phòng, khoa, tổ chuyên môn

Chuẩn bị cho thi lại học kỳ I lớp CĐMN chính quy liên thông K34 nhà trường thông báo với các khoa, tổ chuyên môn và đơn vị liên quan một số vấn đề sau:

  1. Thi lại kỳ I lớp Cao đẳng Mầm non chính quy liên thông K34tiến hành vào ngày 19, 20/9/2013. Phòng Khảo thí – KĐCL tổ chức thi lại các học phần GDĐC và giáo dục chuyên nghiệp.
  2. Các khoa, tổ bộ môn cử giảng viên ra 02 đề thi cho một học phần. Đề thi các học phần GDĐC và giáo dục chuyên nghiệp của lớp CĐMN chính quy liên thông K34 nộp về phòng Khảo thí – KĐCL vào ngày 17/9/2013. Trước ngày thi 01 ngày, cán bộ ra đề thi các học phần trên đến phòng Khảo thí – KĐCL bốc thăm đề và hoàn chỉnh các túi đề thi cho từng phòng thi.
  3. Kế hoạch thi lại các học phần học kỳ I lớp CĐMN chính quy liên thông K34:

            3.1. Cán bộ coi thi và học sinh có mặt trước giờ thi 20 phút. Các khoa chuyển danh sách cán bộ coi thi (CBCT) các học phần của lớp CĐMN chính quy liên thông K34 về phòng Khảo thí và KĐCL vào ngày 17/9/2013.

        3.2. Lịch thi các học phần GDĐC và giáo dục chuyên nghiệp của lớp CĐMN chính quy liên thông K34: thi vào ngày 19, 20/9/2013. Địa điểm thi tại phòng 26.

Thời gian Học phần CBCT Địa điểm
 

Thứ Năm

Ngày 19/9/2013

Sáng từ 7h30’

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin Khoa TN:            1

Khoa TNN:         1

 

P 26 nhà A5
Chiều từ 14hoo’ Tiếng Anh Khoa XH:            1

Khoa THMN:      1

P 26 nhà A5
Thứ sáu

Ngày 20/9/2013

Chiều từ 14h30’

Sự học và phát triển tâm lý trẻ em tuổi mầm non  

Khoa CBQL:       1

Tổ LLCT:            1

 

P 26 nhà A5
  1. Tổ chứcthivà chấm thi các học phần tại Phòng 104 nhà A. Các khoa, tổ bộ môn đăng ký lịch chấm thi các học phần cho phòng Khảo thí – KĐCL để bố trí người trực chấm thi nhằm đảm bảo thời gian thông báo kết quả thi cho học sinh theo quy chế đào tạo hiện hành.
  2. Phòng Hành chính – Quản trị sắp xếp bàn ghế cho các phòng thi (30SV/phòng) và mở cửa phòng thi trước giờ thi 20 phút.
Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu;

– Các khoa, bộ môn;

– Các phòng;

– Lưu KTKĐ, VT.

KTHIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

 

Nguyễn Văn Tỉnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *